Striedavá starostlivosť zachová deťom oboch rodičov a ich rodiny.

Striedavá starostlivosť redukuje porozvodové komplikácie.

Po rozvode rodičov deti najlepšie prospievajú v striedavej starostlivosti - dokázané mnohými výskumami.

Samotné deti preferujú striedavú starostlivosť - dokázané výskumami.

Striedavá starostlivosť zmierňuje škodlivý účinok rozvodu na dieťa.

Striedavá starostlivosť je najpríbuznejšie usporiadanie k ucelenej rodine.

Striedavá starostlivosť umožňuje pružne a nekomplikovane prispôsobiť časový harmonogram novým okolnostiam.

Pri striedavej starostlivosti obaja rodičia zostávajú pre dieťa dôležití - môžu sa zaskakovať, pomáhať, najmä v krízových situáciách, môžu sa pre dieťa nadštandardne angažovať.

Striedavá starostlivosť ukazuje deťom, že sa dá dohodnúť a spolupracovať aj za zložitých podmienok.

Rodič, ktorý by trval na výhradnej starostlivosti iba pre seba, nikdy nevie, kedy môže vážne ochorieť, mať úraz alebo dokonca zomrieť. V záujme dieťaťa je, aby v takomto prípade zastával rodičovské povinnosti druhý rodič, ktorý má s dieťaťom obojstranné láskyplné vzťahy.

Prospech má nielen dieťa, ale aj rodičia a spoločnosť.

Striedavá starostlivosť lepšie vyhovuje potrebám dieťaťa. Dieťa predsa nemá vo svojom súbore potrieb aj potrebu vylučovať, degradovať jedného z rodičov.

Dieťa môže svoje nadanie, schopnosti lepšie rozvíjať, ak sa môže s tým či oným obracať na jedného či druhého rodiča a to podľa miery rodičovej kompetencie.

Pomáha deťom v procese adaptácie na rozvod.

Striedavá starostlivosť nie je pre všetkých rodičov: vyžaduje sa citová a osobnostná zrelosť, schopnosť spolupráce, nadhľad, dobrá vôľa a samozrejme priority smerom k záujmu dieťaťa.

Striedavá starostlivosť nie je pre všetky deti: vo veľkej väčšine prípadov je najlepším riešením, avšak sú prípady, kedy pre dieťa nie je vhodná.i

 

"Striedavka" je moderná!

Alternating custody, with effect from 1st of 7th 2010, the amendment to Act no. 36/2005 Coll. the family (the "Family Act") introduced the so-called alternating custody. In § 24 paragraph. 2 about the family the Code states: "If both parents are eligible in raising the and if both parents are taking interest in the personal care of the child then the court may entrust the child to alternating custody of both parents, if it is within the interests of the child and if this way ensures better the child's needs. If the alternating personal care is supported by at least one of the parents, the court must consider whether is the alternating custody within the interests of the child.

The child has a right to both parents. The introduction of alternating custody in our legal system is based on the text of the Convention on the Rights of the Child. According to Art. 18 paragraph. 1 Convention on the Rights of the Child "State that are participatin to the present convention shall make every effort that a principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child will be recognized. The foundation of their basic concern must be the best interests of the child. "

Alternating custody is nothing new in other European countries. Adjusting alternating custody in a form as introduced, is inspired by the rules of alternating custody in the Czech Republic. In foreigh countries is alternating custody understood not only as a right but as an obligation of parents. In family law it manifests itself for example so that it is does not allow to unreasonably refuse alternating personal care.

Alternating personal care allows the child to have adequate contact with both parents and contributes to healthy emotional and psychological development.

The core of parental agreement or court decision is how will be the childcare adjusted. It decides which one of the childs parent will live in the same household, take care of it personally and decide on its common principles.

Entrusting a child in alternating custody means to entrust to the care of the child alternately to one and the other parent for a specified period of time. The rights and duties of parents applying for the periods indicated shall be defined by the court. For divorced spouses who are parents nothing changes. The question that remains is which parent will have limited parental rights but kept parental responsibilities at the same time.

If the interest on alternating custody is reflected only by one parent, it is not a reason for a negative decision of the court. Also in this case the court will have to examine whether the alternating custody is of the childs interest. The law allows the introduction of alternating custody even if one of the parents has an attempt to prevent the other parent to conclude the agreement.

 

Shared care benefits:

• Many studies have shown that children after divorce of their parents thrived best when alternating custody.

• Both parents have the same role for the child, the child shall remain equally important. There is a greater chance that a child will maintain loving relationship with both parents, which can then be helpful for example when sick, both parents can be easily replaced.

• Maintains gender equality, a child will not lose father even after divorce.

• Alternating child care shows that even in difficult life situations a civilized cooperation and agreements can be established.

• Alternating custody has a better impact on parents who often have to suppress their negative feelings and trials to punish the other parent, but over these feelings the interests of the child have to come first.

• Parents have the time for personal development and leisure.

 

Before the introduction of this institute in the Family Act there was a common practice for minor children that were entrusted in the custody of the mother, that they became a means of "blackmail", and a way how prevent the contact of the minor with his father. The father of the minor was perceived as a source of funds for education and child care. Alternating custody reflects the fact that a child need not just the mother but needs both parents.

 

References:

- Announcement of the Federal Ministry of Foreign Affairs no. 104/1991 Coll. (Convention on the Rights of the Child)

- Law no. 36/2005 Coll. on the family, as amended.

1. Čo rozumieme pod pojmom striedavá osobná starostlivosť?

Pojem "striedavá osobná starostlivosť" je v Zákone o rodine od 1.7.2010 v paragrafe 24 odsek 2. a opisuje situáciu, keď sa o maloleté dieťa starajú obaja rodičia, hoci nežijú spolu v jednej domácnosti. Najčastejšie ide o rozvedených rodičov (rozvod) alebo o rodičov, ktorí síce neboli zosobášení, ale majú spoločné dieťa a rozišli sa (rozchod). Rodičia sa starajú o dieťa striedavo, raz jeden rodič, potom druhý, znovu prvý, atď., preto názov striedavá starostlivosť. Vo výnimočných prípadoch sa rodičia starajú o dieťa spolu, napr. ak sú rozvedení, ale ešte žijú v jednej domácnosti. Slovenské zákony nepoznajú spoločnú starostlivosť po rozvode alebo rozchode rodičov, preto sa aj v takýchto prípadoch využíva striedavá starostlivosť.

2. Musí byť dieťa rovnaký čas u otca aj u matky? Po koľkých dňoch dieťa odchádza k druhému rodičovi?

Zákon nedefinuje, ako dlho musí byť dieťa u rodiča, aby išlo o striedavú starostlivosť. Pomer starostlivosti oboch rodičov by sa mal blížiť k 50:50, avšak môže byť aj iný (60:40, 65:35, 70:30 a pod.). Zákon nedefinuje ani intervaly striedania. V praxi sa používajú rôzne intervaly - od jednodňových, cez dvojdňové, trojdňové, týždenné, dvojtýždenné, mesačné, až po ročné. Kratšie intervaly sú vhodnejšie pre mladšie deti, dlhšie intervaly pre staršie deti. Najdlhšie intervaly využívajú deti, ktorých rodičia bývajú ďaleko od seba. Dieťa chodí rok do školy u jedného rodiča, počas roka navštevuje druhého rodiča a ďalší rok naopak.

3. Ako je to s výživným pri striedavej starostlivosti?

Na rozdiel od starostlivosti jedného rodiča, pri striedavej starostlivosti nemusí byť vždy dohodnuté alebo súdom nariadené platenie výživného. Výživné môže byť, ale nemusí byť. Nevyužíva sa hlavne vtedy, ak je dieťa u oboch rodičov rovnakú dobu.

4. Kto rozhoduje o tom, či bude dieťa v striedavej osobnej starostlivosti alebo len u jedného rodiča?

Najlepšie je, ak sa rodičia spolu dohodnú, ako sa budú po rozchode starať o deti. Pri rozvode sa dieťa bez svojej viny ocitá v situácii, v ktorej nechcelo byť. Môžu za to rodičia a preto majú morálnu povinnosť dohodnúť najlepšie možné riešenie pre svoje spoločné dieťa. Môžu sa spoločne dohodnúť na tom, že sa budú o dieťa starať obaja, čiže dieťa bude v striedavej starostlivosti. V takom prípade je potrebné dohodnúť presne obdobie, v ktorom bude dieťa u každého rodiča. Rodičia sa môžu dohodnúť aj tak, že sa o dieťa bude starať len jeden z rodičov, potom bude mať druhý rodič upravený styk s dieťaťom a platiť výživné.
Pokiaľ sa rodičia nedokážu dohodnúť, je vhodné poprosiť o pomoc blízkych, priateľov, kolegov. Ak to nie je možné, rodičia by mali požiadať o pomoc rodinného mediátora, ktorý ich dokáže viesť ku konečnej dohode.
V prípade dosiahnutia spoločnej rodičovskej dohody, či už s pomocou mediátora alebo bez jeho pomoci, je potrebné požiadať súd o schválenie dohody. Súd nie je povinný dohodu schváliť, avšak mal by to urobiť, pretože rodičovská dohoda je v najlepšom záujme dieťaťa.
Ak rodičom nepomôže ani mediátor, rozhodne o osude dieťaťa (a rodičov) súd. Málokedy sú rodičia spokojní s rozhodnutím súdu, súdny spor je krajným riešením. Súd upraví práva a povinnosti rodičov po rozvode, teda zverí dieťa do striedavej starostlivosti alebo do starostlivosti jedného rodiča, pričom druhému upraví styk s dieťaťom a určí vyživovaciu povinnosť.

5. Je nutný súhlas oboch rodičov so striedavou starostlivosťou?

Súd môže zveriť dieťa do striedavej starostlivosti aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov, ak druhý rodič o striedavku požiada.

6. Nebolo potrebné striedavú starostlivosť najskôr experimentálne overiť?

Striedavá starostlivosť je už v zahraničí overená desiatky rokov. Napr. v Českej republike je využívaná od roku 1998 a v USA a vo Švédsku od roku 1973. Vo všetkých krajinách počet detí v striedavej starostlivosti narastá, pretože boli vykonané stovky výskumov, ktoré overili, že striedavá starostlivosť je vhodné riešenie pre deti a môžeme ju smelo uplatňovať v praxi.

7. Nie je problém, ak dieťa nebude mať jeden domov? Neprihliada sa viac na rodičov ako na deti?

Jedným z možných riešení je aj také, pri ktorom dieťa býva stále na jednom mieste a striedajú (sťahujú) sa rodičia - raz býva s dieťaťom jeden, potom druhý rodič. Z pohľadu dieťaťa ide o najlepšie riešenie, na Slovensku zatiaľ málo využívané.
Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia a ten môže mať aj v dvoch domácnostiach, ak je s najbližšou osobou - rodičom. Akokoľvek sa to môže zdať dospelým nelogické, deti majú len výnimočne problém s tým, že majú dva domovy. Sú oveľa lepšie prispôsobivé ako dospelí. Pre deti je dôležitejší vzťah s rodičmi. Rodičia sú pre dieťa "bohovia", ktorí všetkému rozumejú, všetko dokážu, všetko urobia, vždy pomôžu, ochránia, zachránia, pohladia, pochvália...
Striedavá starostlivosť je dobré riešenie pre rodičov, no najmä pre deti, čo potvrdili mnohé výskumy. Deti v striedavej starostlivosti majú menej stresu, majú menej psychických problémov, menej psychosomatických problémov, ich duševné zdravie je lepšie a lepšie prosperujú aj v iných oblastiach.
Veľmi dôležité je, že mladí ľudia, ktorých zasiahol v detstve rozvod rodičov, si najčastejšie želali vyrastať v striedavej starostlivosti, považujú ju za najlepšie riešenie.

8. Každý z rodičov má však iné výchovné metódy...

Rovnako, ako v nerozvedených rodinách, aj po rozvode je vhodné, ak sa rodičia rodičia dokážu dohodnúť ohľadne spôsobu výchovy. Avšak rovnako, ako v nerozvedených rodinách, ani po rozvode nie sú obaja rodičia úplne rovnakí a teda majú rozdielne prístupy k deťom. Dieťa je väčšinou na to zvyknuté už z obdobia pred rozvodom. Rozdielni rodičia zároveň dieťa obohacujú. Ak jeden rodič hrá na hudobný nástroj, druhý je zručný v remeslách, obaja dávajú dieťaťu rozmanitosť, ktorú potrebuje.

9. V ktorých prípadoch nie je vhodná striedavá starostlivosť?

Striedavá starostlivosť nie je vhodná, ak sa aspoň jeden rodič nechce starať o dieťa, prípadne sa nedokáže starať o dieťa alebo na to nemá vytvorené podmienky. Nie je vhodná ani v prípade preukázaného násilného správania k dieťaťu zo strany aspoň jedného rodiča.

Podobne ako vy, aj my si myslíme, že najlepším prostredím pre výchovu detí je rodina. Spokojná fungujúca rodina je najlepší predpoklad, aby zabezpečila deťom všetko, čo potrebujú k zdravému duševnému a telesnému vývoju.

V každej rodine však prichádza k problémom, ktoré treba riešiť. Niektoré rodiny si dokážu vyriešiť svoje problémy, sú však aj také, ktoré si s nimi nevedia poradiť. V týchto rodinách problémy narastajú a čoraz častejšie prichádza k rozvodom.

Rozvod je traumatizujúci zážitok pre všetkých členov rodiny. Rodičia však majú po rozvode viac možností, rozhodnúť o svojej ďalšej ceste životom ako deti. Deti majú veľmi malé možnosti ovplyvniť svoj ďalší osud. Rozvod na ne vplýva ešte horšie ako na rodičov. Deti majú rady svojich rodičov a nechcú, aby sa rodičia rozvádzali. Často si dokonca domýšľajú, že príčinou rozvodu sú samotné deti.

Ak uvažujete nad rozvodom, skúste si najskôr prečítať tento článok. Pokiaľ máte rodinné problémy a chcete pred rozvodom využiť všetky možnosti zachovania funkčnej rodiny, mali by ste skúsiť pomoc mediátora. Viac o mediácii sa môžete dočítať na stránkach Asociácie mediátorov.

Keď ste využili všetky možnosti a napriek tomu ste nedokázali rozvodu predísť, pravdepodobne budete hľadať advokáta. Veľmi vám odporúčame, aby ste uzatvorili vlastnú dohodu ohľadne starostlivosti o deti po rozvode. Ak má byť dohoda uzatvorená v najlepšom záujme vašich detí, mali by ste sa ako rodičia spolu pokúsiť o vysvetlenie situácie vašim deťom a brať do úvahy názory vašich detí. Vaše deti ani po rozvode nechcú prísť o rodičov. Nechcú prísť ani o matku, ani o otca. Aby ste im vyšli v ústrety, môžete sa vzájomne dohodnúť na striedavej starostlivosti o deti po rozvode. Striedavá starostlivosť je najlepší model usporiadania vzťahov po rozvode, aby deti mali naďalej oboch rodičov. Pri striedavej starostlivosti sú deti striedavo raz u jedného rodiča a rovnako dlhý čas u druhého rodiča. Typicky sa využíva obdobie týždňa, 2 týždňov, mesiac, ale sú aj prípady, kedy bývajú deti rok u jedného rodiča a rok u druhého. Dohodou na striedavej starostlivosti zároveň predítete sporom ohľadne výšky výživného. Pri striedavej starostlivosti totiž nie je potrebné stanoviť výšku výživného - obaja rodičia sa podieľajú na výživnom rovnakým podielom. Môžete si prečítať aj ďalšie informácie o výhodách striedavej starostlivosti.

V prípade, že ste sa rozhodli pre striedavú starostlivosť o deti, môžeme vám odporučiť konkrétne rady z www.childrenofeurope.cz.

Skúste zvážiť, aké vážne dôvody vám bránia starať sa o deti striedavo. Ak máte takéto dôvody, dohodnite sa na inej forme porozvodovej starostlivosti o deti. Aj v tomto prípade vám odporúčame dohodu, ktorá je lepšia ako dlhé a vyčerpávajúce súdne spory.

Pri rozvodovom konaní vás môžu zaujímať aj tieto informácie.


Informácie pre rodičov počas núdzového stavu

Od štvrtku 1.10.2020 bol na Slovensku vyhlásený núdzový stav v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Nasledujúce riadky ponúkajú niekoľko vysvetlení, ako sa to dotýka životov detí, ktorých rodičia žijú v dvoch domácnostiach.

V prvom rade si treba uvedomiť, že všetky právoplatné súdne rozhodnutia a rodičovské dohody zostávajú naďalej v platnosti a je potrebné ich dodržiavať.

Výnimky môžu nastať dve:

1. u rodiča alebo u dieťaťa bolo potvrdené ochorenie COVID-19 (bol pozitívne testovaný) alebo

2. rodič alebo dieťa je v povinnej karanténe (kvôli návratu zo zahraničia alebo kvôli kontaktu s nakazenou osobou).

Čítať celý článok (informácie k zákazu vychádzania)

 

Striedavú starostlivosť o deti počas epidémie komplikuje najmä strach
Ako sa možno k tejto situácii postaviť? Dozviete sa v článku Soni Jánošovej, ktorý vyšiel v denníku SME.  Do článku prispela svojimi postrehmi Ivetka Kačkovičová.
Môžete si ho prečítať na

https://zena.sme.sk/c/22375027/epidemia-a-rozvedene-rodiny-ako-by-mala-prebiehat-striedava-starostlivost.html

 

Sme príjemcom 2% daní a prosíme vás o podporu.

Dane platíme štátu a očakávame, že štát ich rozumne využije. My však vidíme, že sú oblasti, kde štát zlyháva. V oblasti starostlivosti o deti sa to snažíme naprávať v rámci možností. Množstvo práce konáme ako dobrovoľníci, ale nie sme schopní takto zabezpečiť všetko, Preto potrebujeme aspoň 2% daní, je to náš hlavný príjem.

Prosíme vás o časť daní, ktorá vám nebude chýbať, ale nám pomôže, aby sme mohli ďalej fungovať.

Naše údaje:

IČO: 42176743; Právna forma: Občianske združenie

Názov: Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

Ulica: Hlaváčikova; Súpisné číslo: 26

PSČ: 84105; Mesto: Bratislava

Pre inštrukcie, ako poslať 2% daní Striedavke kliknite sem.

Za podporu vám ďakujeme.

 

 

Šťastné a spokojné deti sú pre rodičov tou najvyššou prioritou. Najlepšie sa dokážu rodičia o deti postarať v prostredí fungujúcej rodiny. Nie vždy však rodina funguje tak, ako by sme si to predstavovali. Stáva sa, že príde k rozpadu rodiny. Rodičia, ktorí sa dovtedy spoločne starali o svoje deti, idú po rozchode každý vlastnou cestou.

"Vaše deti budú stále potrebovať oboch rodičov, aj keď rodičia nebudú ďalej žiť spolu. Obaja pritom máte rovnaké právo vychovávať svoje deti aj po rozchode. Deti nepatria mamičkám - nepatria žiadnemu z rodičov, nie sú ich majetkom. Avšak potrebujú mať mamu aj otca.

Doprajte teda svojim deťom to najlepšie, čo môžete - starostlivosť oboch rodičov, či už spolu žijú, alebo nie. Dieťa má právo na výchovu od mamy aj od otca, žiadne výživné ju nenahradí. Preto je v prípade rozvodu najlepším riešením, ktoré zachová deťom starostlivosť mamy aj otca, STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ (tzv. striedavka) alebo SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ." (Stridavka.cz)

Striedavá starostlivosť je vo všetkých vyspelých krajinách zahrnutá do zákonov, vo všetkých krajinách z roka na rok narastá jej využívanie. Bolo urobených mnoho výskumov, ktoré potvrdili, že deti vyrastajúce v striedavej starostlivosti sú v priemere lepšie pripravené do života, majú menej psychických a psychosomatických problémov, sú spokojnejšie a lepšie zabezpečené ako deti vyrastajúce v starostlivosti jedného rodiča. Aj na Slovensku je od 1.7.2010 v Zákone o rodine upravená možnosť striedavej osobnej starostlivosti.

 

Striedavá osobná starostlivosť

je také usporiadanie rodiny, keď rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, avšak obaja sa o dieťa starajú. Každý z rodičov by mal mať dieťa v starostlivosti aspoň 35% času. Dieťa môže mať jeden domov a rodičia sa v ňom striedajú v starostlivosti o dieťa alebo môže dieťa bývať striedavo u jedného a u druhého rodiča. Na Slovensku využívame striedavú starostlivosť aj keď obaja rodičia po rozvode bývajú spolu, lebo ešte nemajú každý svoje bývanie. Dĺžka pobytu dieťaťa u rodiča môže byť rôzna - od 1 dňa (najmä u malých detí) až po 1 rok (využíva sa u starších detí pri väčších vzdialenostiach bydlísk). Pri dlhých pobytoch u jedného rodiča dieťa zvykne krátko navštevovať druhého rodiča. Najčastejšie sa využívajú harmonogramy 2-2-3 dni, týždňový a dvojtýždňový (menším počtom presunov znižuje náklady a šetrí čas).

Pre dieťa je najlepšie, ak sa rodičia spolu dohodnú na striedavej starostlivosti, nie je to však nevyhnutné. Ak sa nedokážu dohodnúť sami, môžu požiadať o pomoc známych alebo profesionálneho rodinného mediátora. Ak sa rodičia nedohodnú, môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti súd. V tomto prípade musia mať obaja rodičia záujem starať sa o dieťa, byť schopní sa starať o dieťa a mať na to podmienky.

Ak nedokážete naďalej udržať fungovanie spoločnej rodiny, dohodnite sa navzájom o pomeroch po rozvode. Berte pritom do úvahy, že deti trpia rozvodom viac ako ich rodičia. Deti potrebujú aj naďalej oboch rodičov.

"Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody."

 

Máme pre vás ponuku!

Občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť ponúka workshopy s témou striedavej starostlivosti o deti po rozchode rodičov. Viac informácií sa môžete dočítať v tomto súbore.

Stretnutia sa už uskutočnili v Topoľčanoch 13.1.2011, v Bratislave 28.1.2011, v Banskej Bystrici 10.3.2011, v Hlohovci 18.3.2011, v Orlovej 12.4.2011, v Trnave 18.4.2011, v Bratislave 13.10.2011, v Trnave 11.4.2012, v Bratislave 30.10.2012 a v Trnave 11.4.2013. Stretnutia sa uskutočnili v priateľskej atmosfére a všetci prítomní si z nich odniesli nové poznatky. Referencie vám môžu podať:

PhDr. Mgr. Eva Riečicová z ÚPSVaR Bratislava - tel. 02/204 43 801

doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - tel. 048/4464 711

Mgr. Lenka Danová, mediátorka v Hlohovci - tel. 0902/214 869

Mgr. Kateřina Gagolová z OSPOD Orlová - tel. +420/596 581 455 (ČR)

 

Sme pripravení pokračovať ďalej, ďalší workshop môže byť práve u vás. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0944 509 284 alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

20100603Bratislava1_m20100603Bratislava01_mm

P1030581a_m20110128Bratislava_m20100324TrnavaFoto2_mm

 

Zavrhovanie rodiča

V prípade starostlivosti o dieťa jedným rodičom a popudzovaním dieťaťa proti druhému rodičovi je dieťa vystavené konfliktu lojality. Dieťa sa môže vnútorne brániť tak, že začne odmietať rodiča, proti ktorému je popudzované. Nazývame to zavrhovanie rodiča a patria sem prípady, keď dieťa odmieta rodiča, ktorý si zavrhovanie svojim správaním k dieťaťu nezaslúži.

Pre prácu s javom nazývaným zavrhovanie rodiča sme preložili z angličtiny odbornú pomôcku:

Pre slovenských a českých odborníkov sme pripravili verziu programu Vitaj späť Pluto so slovenskými titulkami. Nakoľko nemáme obchod, vieme verziu s titulkami záujemcom poskytnúť, ak si zakúpia pôvodnú anglickú verziu. To je možné urobiť na webe autora http://warshak.com/store/index.html alebo na internetovom obchode Amazon.com https://www.amazon.com/Welcome-Back-Pluto-Understanding-Preventing/dp/B0042QDAQ4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482356084&sr=8-1&keywords=welcome+back+pluto. Vieme vám poskytnúť aj slovenské titulky k DVD v angličtine.