Závery tretej medzinárodnej konferencie o striedavej starostlivosti

Nedávno skončila tretia medzinárodná konferencia o striedavej starostlivosti, spolufinancovaná Národnou rodičovskou organizáciou (USA) a Medzinárodnou radou pre striedavú starostlivosť. Téma tohtoročnej konferencie sa týkala konceptu "najlepších záujmov dieťaťa" pri rozvode, zdroja dlhotrvajúcej diskusie v rámci akademických a odborných komunít. Pred mnohými rokmi Hilary Rodham, neskôr rodinný právnik, vyhlásil, že najlepšie záujmy detí nie sú ničím iným ako prázdnou nádobou, do ktorej sa nalievajú predsudky dospelých. Odvtedy vedci zaoberajúci sa rodinou zaujali k štúdiu potrieb a záujmov detí prístup, ktorý je oveľa viac zameraný na dieťa, pohľad - čo je "najlepši záujem dieťaťa z pohľadu dieťaťa".

Počas rokovaní na konferencii sa do popredia a do centra dostala otázka: "Dosiahli sme prelom v chápaní najlepších záujmov detí v situáciách odlúčenia a rozvodu rodiny?" Konkrétne sme sa pýtali, či sme dosiahli bod, v ktorom by sme mohli s určitou istotou dospieť k záveru, že najlepšie záujmy detí zodpovedajú zákonnej prezumpcii spoločnej rodičovskej zodpovednosti za dieťa a rodinu, vyvrátiteľnej v prípadoch rodinného násilia a zneužívania detí. Sme v bode, v ktorom vedecké dôkazy smerujú k tomu, že zavádzajú striedavú starostlivosť ako základ rodinného práva?

Odpoveď na tieto otázky odhalil Dr. Sanford Braver, vedúci expert na najlepšie záujmy detí pri rozchode a rozvode, na záver konferencie, na ktorej boli predstavené prezentácie popredných svetových odborníkov na deti a rozvody z 25 krajín: "Podľa môjho názoru sme dosiahli prelom ... dostali sme sa na druhú stranu. Na základe týchto dôkazov ... sociálni vedci teraz môžu opatrne odporučiť prezumpciu striedavej starostlivosti tvorcom politík." Ďalej dodal: "Myslím, že striedavá starostlivosť má teraz taký dostatok dôkazov ... že dôkazné bremeno by teraz malo padnúť na tých, ktorí sú proti nej, namiesto tých, ktorí ju podporujú."

Uznali sme, že naďalej existuje naliehavá potreba výskumu najmä v dvoch oblastiach, odcudzenia rodičov a intimného partnerského násilia a kríženie týchto oblastí so striedavou starostlivosťou. Nedávny výskum týkajúci sa zavrhovania rodičov ukázal, že je bežnejším a viac oslabujúcim deti, než sme sa predtým domnievali. Niekoľko prezentácií o zavrhovaní rodičov zdôraznilo skutočnosť, že striedavá starostlivosť slúži ako ochranná bašta proti zavrhovaniu rodičov.

Viacerí rečnici sa zamerali na reformu rodinného práva vo svojich krajinách a na záver konferencie sa konštatovalo, že mnohé jurisdikcie sa posunuli smerom k vytvoreniu vyvrátiteľnej právnej prezumpcie striedavej starostlivosti. Nedávne uznesenie Rady Európy napríklad vyzýva členské štáty, aby prijali striedavú starostlivosť za základ rodinného práva ako výsledok vznikajúceho konsenzu vedeckej obce o výhodách striedavej starostlivosti.

Takisto bolo poznamenané, že kľúčom k reforme rodinného práva je nahradenie súčasného právneho štandardu, ktorý okliešťuje najlepšie záujmy dieťaťa, nezužujúcim štandardom "najlepších záujmov", ktorý je zameraný na deti a založený na dôkazoch. Prezentácie a diskusie boli zamerané na:

- obmedzenia súčasného okliešťujúceho štandardu a škody vyplývajúce z takéhoto prístupu

- potreba prístupu, ktorý je postavený na dôkazoch a zameraný na deti, ako alternatívy k súčasnému systému

- dôležitosť zahrnutia názorov detí a samotných rodičov

- dva hlavné faktory - ochrana deti pred konfliktom a umožňenie udržiavať zmysluplné vzťahy s oboma rodičmi a ako najlepšie vedie k tomuto výsledku striedavá starostlivosť.

Ďalšími dôležitými témami konferencie boli nasledovné prezentácie:

- Dr. Linda Nielsen predstavila svoje závery z analýzy 52 štúdií o striedavej starostlivosti v časopisoch v anglickom jazyku a zaznamenala priaznivé účinky striedavej starostlivosti na širokú škálu charakteristík týkajúcich sa blaha detí

- Dr. Richard Warshak hovoril o vývoji svojho konsenzuálneho dokumentu o výhodách striedavej starostlivosti pre dojčatá a batoľatá, ktorý schválilo 110 vedcov na celom svete

- Dr. William Fabricius vravel o výhodách striedavej starostlivosti a väčšej účasti otca a dieťaťa na vzťahu matka a dieťa. Jeho druhý príspevok sa zameral na deti, ktorých matky sa presťahovali a skracovali kontakt dieťaťa s otcom, čo viedlo k poškodeniu vzťahu otca a dieťaťa. Ukázalo sa, že tieto deti častejšie porušujú zákony (kriminalita), podliehajú drogám a alkoholu a je u nich väčší výskyt depresií a úzkostí.

- Dr. Sanford Braver sa zaoberal - a odmietal - staré názory, že štúdie, ktoré preukazujú lepšie výsledky detí v striedavej starostlivosti, sú len zámerne vybratá malá časť výskumov. Zdôraznil tiež, že prínos striedavej starostlivosti sa zvyšuje s každým prírastkom rodičovského času oboch rodičov (vyrovnávaním pomeru času dieťaťa u oboch rodičov až do 50/50).

- Dr. Kari Adamsonsová sa pozerala na kvalitu otcovskej starostlivosti v porovnaní s množstvom času, ktorý majú so svojimi deťmi, a poznamenala, že otcovia potrebujú dostatok času so svojimi deťmi, aby im mohli ponúknuť kvalitu spoločného času

- Dr. Irwin Sandler tiež zdôraznil potrebu kvalitne stráveného času dieťaťa u oboch rodičov, ktorý jasne predpovedá lepšie výsledky pre deti. Bez striedavej starostlivosti sa stráca príležitosť na kvalitný čas s oboma rodičmi.

- Dr. William Austin hovoril o sociálnom kapitáli a väčšej sieti dospelých a detí, ktoré majú k dispozícii deti v striedavej starostlivosti. Sociálny kapitál je dôležitou ochranou proti mnohým "nástrahám" rozvodu so silným konflitkom a môže byť zdrojom dôležitých pozitívnych vzťahov a príležitostí v živote dieťaťa. Takisto diskutoval o koncepcii väzby (zamerania) rodiča na dieťa a poukázal na to, že tak obmedzovanie kontaktu s druhým rodičom, ako aj presťahovanie môžu byť formy príliš silnej väzby na dieťa.

- Dr. Patrick Parkinson hovoril o svojom výskume presťahovania a jeho vplyve na deti a rodičov, pričom konštatuje, že presťahovanie sankcionované súdmi má často silno negatívne dopady na deti a ich vzťah s "opusteným" rodičom. Rodičia, ktorí nemali súdom povolené presťahovanie, takmer všetci normálne pokračovali vo svojich životoch a mali pomerne pozitívne postoje k situácii s deťmi a expartnerom

- Prof. Hildegund Sunderhauf z Nemecka predložila právny pohľad na Európsky dohovor o ľudských právach a Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktoré zaručujú práva detí na vzťahy s oboma rodičmi

- Švédka Malin Bergstrom prezentovala výsledky svojej longitudinálnej štúdie o deťoch v striedavej starostlivosti, pričom dospela k záveru, že deti, ktoré žijú vo výlučnej starostlivosti jedného rodiča, majú takmer dvojnásobok fyzických a duševných zdravotných problémov, v poorovnaní s deťmi v striedavej starostlivosti, ktorá je dnes normou vo Švédsku

- Michael Lamb sa zaoberal otázkou prenocovania malých detí u svojich otcov. Poukázal na to, že doslova stovky štúdií dokazujú, že rodičovská separácia môže byť pre deti ťažká alebo sa jej môžu pomerne dobre prispôsobiť. Rozhodujúcim faktorom, od ktorého závisí výsledok, je, či dieťa udržuje zdravé vzťahy s oboma rodičmi

- Edward Kruk skúmal priesečník striedavej starostlivosti a zavrhovania rodiča ako formy emocionálneho zneužívania detí a poznamenal, že striedavá starostlivosť pôsobí ako ochranná bariéra proti odcudzeniu rodičov.

Podľa prezidenta Národnej rodičovskej organizácie Neda Holsteina, by sa mala striedavá starostlivosť uplatňovať ako vyvrátiteľný základný model, aby motivovala rodičov k spolupráci pri výchove dieťaťa. Verí, že "profesionáli v oblasti duševného zdravia môžu zohrávať veľmi pozitívnu a upokojujúcu úlohu pri prechode k tomuto modelu. Svojim pacientom v problémových vzťahoch by už mal radiť, že ich deti budú s väčšou pravdepodobnosťou lepšie prosperovať v striedavej starostlivosti, keďže môže byť pre rodičov ťažké, aby to prijali vzhľadom na hnev a ubližovanie pri rozchode a rozvode. Úsilie profesionálov, ktoré v súčasnosti venujú nájdeniu jediného starajúceho sa rodiča na základe malých rozdielov v rodičovských schopnostiach, môže byť namiesto toho použité na pomoc rodičom pri smerovaní k vzájomnej spolupráci alebo pri paralelnom rodičovstve. Oveľa viac bude uspokojovať pomáhanie rodinám, aby robili také úpravy, ktoré vedú k harmonickejším vzťahom po rozvode a ich výsledkom sú šťastné deti, ako pomoc súdu pri výbere víťazov a porazených. Každá právna úprava striedavej starostlivosti by mala zabezpečiť financovanie poradenských služieb pre rodiny, takýmto spôsobom môžu byť nahradené prostriedky, ktoré sa v súčasnosti používajú na súdne prisudzovanie starostlivosti."

Ďalšia medzinárodná konferencia o striedavej starostlivosti sa uskutoční v decembri 2018 v Štrasburgu vo Francúzsku.

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/co-parenting-after-divorce/201706/understanding-children-s-best-interests-in-divorce