Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo odmietali rodičom nahliadnutie do spisov, ktoré sa týkali ich vlastných detí v období, kedy bol ÚPSVaR ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka v prebiehajúcom súdnom konaní. Vďaka OZ Otcovia.sk sa podarilo na Krajskom súde v Bratislave dosiahnuť rozsudok o tom, že ide protiprávne konanie úradov, ktoré týmto porušujú právo na informácie.

Pokiaľ vám pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nechcú dovoliť nahliadnutie do spisovej dokumentácie vášho dieťaťa, môžete im predložiť nasledujúci rozsudok a upozorniť ich, že porušujú vaše právo na informácie.

Rozsudok KS BA o nahliadnutí so spisu UPSVaR