STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI,

SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLOČNOSŤ

 

Čl. 1

Názov združenia:

 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť (ďalej len združenie)

 

Čl. 2

Sídlo združenia:

Združenie sídli na adrese:

Hlaváčikova 26, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.

 

Čl. 3

Štatút združenia

 1. Združenie je dobrovoľné, nezávislé, združujúce členov združenia na základe spoločného záujmu.
 2. Združenie je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra SR.

 

Čl. 4

Cieľ činnosti

Cieľom združenia je výskum, propagácia, podpora a vzdelávanie v oblasti striedavej starostlivosti o deti po rozvode, alebo po rozchode rodičov.

 

Čl. 5

Predmet činnosti združenia

 1. Podpora a ochrana práv detí na výchovu obidvomi rodičmi.
 2. Podpora spolupráce a ochrana rovnosti práv matiek a otcov vo výchove a v starostlivosti o deti.
 3. Výskum striedavej starostlivosti.
 4. Dokumentácia pozitívnych príkladov striedavej starostlivosti.
 5. Spolupráca a preberanie skúseností zo zahraničia.
 6. V súlade s cieľom združenia organizácia prednášok, seminárov a kurzov, vydávanie článkov a ďalšie propagačné a vzdelávacie aktivity v oblasti výchovy a starostlivosti o deti.
 7. Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej pomoci rodinám v kríze.

 

Čl. 6

Členstvo

 1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky výbor združenia.
 3. Členstvo v združení vzniká dňom prijatia za člena združenia.
 4. Členstvo zaniká       
  1. vystúpením – členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo združenia výboru združenia
  2. úmrtím fyzickej osoby
  3. zánikom právnickej osoby
  4. zrušením členstva v združení na základe rozhodnutia členského zhromaždenia
  5. ak bol člen združenia pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená
  6. zánikom združenia
 5. Člen združenia môže byť vylúčený vo výnimočných prípadoch, ak závažne porušil stanovy, svojím konaním výrazne a opakovane poškodil meno združenia, z dôvodu nečinnosti člena združenia a z iných vážnych dôvodov. Podnet na vylúčenie môže podať ktorýkoľvek člen združenia členskému zhromaždeniu prostredníctvom výboru združenia.
 6. Proti rozhodnutiu o vylúčení zo združenia má právo podať člen združenia odvolanie na najvyšší orgán združenia.
 7. Dokladom členstva v združení je potvrdenie vydané výborom združenia.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen združenia má právo najmä:
  1. podieľať sa na činnosti združenia
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia
  3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi, sťažnosťami a žiadať o ich vyjadrenie
  4. zúčastňovať sa rokovaní členského zhromaždenia
  5. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia
 2. Člen združenia má povinnosť najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia
  2. aktívne sa podieľať na plnení cieľov združenia
  3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
  4. riadne vykonávať funkcie v orgánoch združenia
  5. platiť členské príspevky vo výške stanovenej členským zhromaždením
  6. dbať na to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno združenia
  7. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

 

Čl. 8

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. členské zhromaždenie
 2. výbor združenia
 3. revízna komisia

 

Čl. 9

Členské zhromaždenie

 1. Členské zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Členské zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia.
 3. Členské zhromaždenie zvoláva výbor združenia podľa potreby, najmenej raz za rok.
 4. Členské zhromaždenie najmä:
  1. rozhoduje o zmenách stanov združenia a o ich doplnkoch
  2. schvaľuje plán činnosti združenia a úlohy združenia pre príslušné obdobie, výročnú správu združenia, rozpočet združenia, ročnú uzávierku hospodárenia a správu o hospodárení združenia
  3. volí a odvoláva členov výboru združenia a revíznej komisie
  4. rozhoduje o zrušení členstva v združení
  5. rozhoduje o vylúčení člena združenia
  6. rozhoduje o odvolaní člena združenia
  7. rozhoduje o zániku združenia rozpustením združenia, alebo zlúčením združenia s iným občianskym združením
  8. určuje likvidátora združenia, ktorým môže byť len fyzické osoba
  9. rozhoduje o iných veciach, ktoré si vyhradí
 5. Členské zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
 6. Každý člen združenia má jeden hlas. Hlasy všetkých členov združenia sú rovné.
 7. Členské zhromaždenie rozhoduje na základe hlasovania. Rozhodnutie je prijaté, ak pre neho hlasuje jednoduchá väčšina prítomných členov združenia. Rozhodnutie o zmene stanov a o zrušení združenia je prijaté, ak pre neho hlasujú aspoň dve tretiny prítomných členov združenia.

 

Čl. 10

Výbor združenia

 1. Výbor združenia je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskému zhromaždeniu.
 2. Členstvo vo výbore združenia vzniká voľbou na členskom zhromaždení na základe návrhu niektorého z členov združenia.
 3. Výbor združenia má najmenej troch členov.
 4. Výbor združenia riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členského zhromaždenia.
 5. Výbor združenia zvoláva predseda podľa potreby.
 6. Výbor združenia najmä:
  1. volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu
  2. koordinuje činnosť združenia
  3. zvoláva členské zhromaždenie
  4. spracováva podklady pre rozhodnutia členského zhromaždenia
  5. rozhoduje o prijatí za člena združenia
  6. informuje členov združenia o činnosti združenia
  7. vytvára a ruší čestné funkcie a pracovné miesta, ktoré sú potrebné na plnenie úloh a povinností výboru združenia, alebo združenia a jeho orgánov (napr. funkcia pokladníka, alebo hospodára)
 7. Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a podpredseda výboru združenia.
 8. Štatutárne orgány zastupujú združenie navonok a konajú a podpisujú v jeho mene, každý samostatne. Prijímajú zamestnancov združenia do pracovného pomeru a rozhodujú o bežných záležitostiach združenia.
 9. Predseda je zodpovedný za plnenie rozhodnutí výboru združenia a plynulý chod združenia. Pripravuje podklady pre rokovania výboru združenia.

10.  K zastupovaniu združenia v čiastkových veciach môže predseda poveriť aj iného člena združenia.

11.  K zabezpečeniu činnosti združenia môže výbor združenia zriadiť kanceláriu.

12.  Výbor združenia je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

13.  Výbor združenia rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

Čl. 11

Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý zodpovedá za svoju činnosť členskému zhromaždeniu.
 2. Revízna komisia má najmenej troch členov.
 3. Revízna komisia vykonáva dohľad nad hospodárením združenia, kontrolu vykonáva najmenej raz ročne.
 4. Revízna komisia upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
 5. Pre členské zhromaždenie vypracováva revízna komisia správu o výsledku revízie.

 

Čl. 12

Zásady hospodárenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú najmä:
  1. granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb
  2. výnosy z majetku
  3. členské príspevky
  4. príjmy z činností, ktoré podporujú napĺňanie cieľa činnosti združenia
 3. Majetok združenia môže byť použitý len na aktivity súvisiace s napĺňaním cieľov činnosti združenia a na zabezpečenie vlastnej prevádzky združenia.
 4. Za hospodárenie združenia zodpovedá predseda združenia. Výbor združenia každoročne predkladá členskému zhromaždeniu správu o hospodárení, vrátane účtovnej závierky.
 5. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa ročného rozpočtu schváleného členským zhromaždením.
 6. Hospodárenie združenia nesmeruje k dosiahnutiu zisku.

 

Čl. 13

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členského zhromaždenia
  2. rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
 2. Ak zaniká združenia dobrovoľným rozpustením, rozhodne súčasne členské zhromaždenie o spôsobe majetkového vysporiadania.
 3. Členské zhromaždenia oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od rozhodnutia o zániku združenia.
 4. Majetkové vysporiadania vykoná likvidátor združenia. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členského zhromaždenia.

 

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

 1. Združenie má právo v súlade s cieľmi svojej činnosti obracať sa na orgány štátnej správy a samosprávy s otázkami a petíciami.
 2. Združenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 06.02.2010