Striedavá starostlivosť a práva detí

Bratislava, 26.11.2018
Viac ako 200 odborníkov zo 40 krajín prišlo do Paláca Európy v Štrasburgu na medzinárodnú vedeckú konferenciu o striedavej starostlivosti, ktorá sa konala 22.-.23.11.2018 pod záštitou generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda.

Účastníci konferencie 2018

Konferencia v Štrasburgu bola už štvrtou medzinárodnou konferenciou na uvedenú tému. Kým v Bonne v roku 2014 počas prvej konferencie vedci hľadali definície striedavej starostlivosti a porovnávali tento porozvodový model usporiadania rodiny s inými modelmi, vývoj postúpil ďalej a striedavá starostlivosť je dnes uznávaná ako také usporiadanie rodiny po rozvode, ktoré najlepšie naplňuje práva a záujmy detí. Téma tohtoročnej konferencie preto bola „Striedavá starostlivosť, sociálna justícia a práva detí“.
V mene Rady Európy účastníkov pozdravila zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy pani Gabriella Battaini-Dragoni. Priblížila aktuálny pohľad Rady Európy na striedavú starostlivosť a síce, že striedavá starostlivosť by mala byť podporovaná, lebo naplňuje záujem dieťaťa, chráni ho pred konfliktom rodičov a zároveň zohľadňuje rovnosť rodičov. Dodala však, že sa treba pýtať, či je striedavá starostlivosť najlepšia v každom prípade.
Riaditeľka Divízie práv detí v Rade Európy pani Regina Jensdottir pripomenula už známe poznatky, že deti v striedavej starostlivosti majú lepšie výsledky ako deti v starostlivosti jedného rodiča. Samozrejme, pri rozhodovaní o starostlivosti treba prihliadať na individuálne okolnosti každého prípadu.
Okrem iných odborníkov predniesli účastníkom svoje príspevky aj Jean Zermatten, predseda Výboru OSN pre práva dieťaťa v rokoch 2007-2013 a profesor Edward Kruk z Univerzity Britskej Kolumbie v Kanade, ktorý je súčasným prezidentom Medzinárodnej rady pre striedavú starostlivosť (ICSP).
Psychiater Blaise Pierrehumbert z Univerzitnej nemocnice v Lausanne a profesor psychológie z Cambridgeskej univerzity Michael Lamb viedli diskusiu o dôležitosti vzťahových väzieb detí. Profesor Lamb pripomenul vývoj poznatkov o vzťahových väzbách, keďže moderná veda už nehovorí len o jednej vzťahovej väzbe k matke, ale o všetkých dôležitých väzbách dieťaťa k iným ľuďom, najmä k otcovi a prípadným súrodencom.
Slovenskú republiku na konferencii zastupovala PhDr. Dagmar Kopčanová z VÚDPaP svojim príspevkom Možnosti a limity multiprofesionálnej intervencie do rodín využívajúcich striedavú starostlivosť.
Vzorom pre ostatné krajiny môžu byť Švédsko, kde už dnes viac ako 50% detí trávi po rozvode polovicu času s otcom a polovicu času s matkou, Belgicko a Austrália so svojou pokrokovou legislatívou prijatou v roku 2006, ale napríklad aj Španielsko, kde analyzujú, prečo v niektorých regiónoch využíva striedavú starostlivosť viac ako 40% detí (Baleárske ostrovy 47,2% v roku 2017) a v iných regiónoch je to „len“ 10-20% detí, pričom priemer za celé Španielsko za rok 2017 je 30%. Podľa slovenskej štatistiky ministerstva spravodlivosti bolo do striedavej starostlivosti v roku 2017 zverených 8,91% detí.
Vedecké poznatky o striedavej starostlivosti boli v posledných rokoch prenesené aj do laickej verejnosti. V Nemecku považuje striedavú starostlivosť za najlepšie usporiadanie po rozvode 77% z 1400 opýtaných. Na Islande a v Dánsku považuje verejnosť striedavú starostlivosť za normu.
Konferencia poskytla priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov odborníkov ohľadne starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Ukázalo sa, že na svetovej a európskej úrovni sú jasné prínosy striedavej starostlivosti pre deti, rodiny a pre spoločnosť a preto odborníci hľadali cesty, ako rozšíriť využívanie striedavej starostlivosti. Striedavá starostlivosť najlepšie naplňuje práva dieťaťa obsiahnuté v Dohovore o právach dieťaťa, preto by mala byť štandardom pri rozchode rodičov dieťaťa a zamietnutá by mala byť len v jasne odôvodnených prípadoch.

Závery konferencie sú zverejnené na http://www.striedavka.sk/index.php/striedavka/2877-zavery-medzinarodnej-konferencie-2018-v-strasburgu

Túto tlačovú správu si môžete stiahnuť z http://www.striedavka.sk/01_custom_content/dokumenty/TlacovaSprava20181126.pdf

Barbora Kamrlová
predsedníčka OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť