Závery medzinárodnej konferencie 2018 v Štrasburgu

V súlade s článkami Dohovoru OSN o právach dieťaťa Medzinárodná rada pre striedavú starostlivosť (ICSP) vyzýva Výbor OSN pre práva dieťaťa, Radu Európy, vlády a profesijné združenia:

1. označiť striedavú starostlivosť ako základné právo dieťaťa
2. zamerať sa na osobitnú potrebu detí rozídených a rozvedených rodičov a to poznať oboch rodičov a byť nimi vychovávaný a podporiť striedavú starostlivosť ako najlepšiu záruku pre ochranu tejto potreby
3. rešpektovať názory detí rozídených a rozvedených rodičov, ktorými vyjadrujú aké rodinné usporiadanie preferujú
4. jasne definovať a realizovať koncept "najlepších záujmov dieťaťa" v kontexte rozchodu rodičov, smerujúci k takému pochopeniu"najlepších záujmov", ktoré je založené na dôkazoch a orientované na dieťa
5. identifikovať, že striedavá starostlivosť je v najlepšom záujme dieťaťa, pretože udržiava vzťah detí s oboma rodičmi a znižuje konflikt medzi rodičmi
6. zabezpečiť v maximálnej možnej miere prežitie a rozvoj detí rozídených a rozvedených rodičov a prijať všetky vhodné legislatívne, administratívne, sociálne a vzdelávacie opatrenia na ochranu týchto detí pred všetkými formami fyzického alebo duševného násilia, zranenia alebo zneužívania, zanedbania alebo zanedbávania, zlého zaobchádzania alebo vykorisťovania, vrátane zavrhovania rodiča ako formy emočného zneužívania detí a rodinného násilia.

Vyzývame vlády a zamestnávateľov:

7. aby zaviedli rodinné politiky, ktoré podporujú a chránia zapojenie oboch rodičov do pracovného a rodinného života, vrátane rovnakej podpory pre matky a otcov, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku a dovolenku z rodinných dôvodov.

Vyzývame Výbor OSN pre práva dieťaťa, Radu Európy a medzinárodné inštitúcie:

8. aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby členské štáty nediskriminovali deti rozídených a rozvedených rodičov na základe rodičovského statusu, najmä pokiaľ ide o odňatie rodiča z každodenného života dieťaťa
9. aby povzbudzovali štáty, ktoré sú signatármi dohovoru, aby prijali striedavú starostlivosť za základ rodinného práva.

Stiahnuť záverečnú správu o konferencii (pdf v angličtine)