ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA

 

Tlačová správa

21. september 2011

 

Do striedavej starostlivosti išlo tento rok takmer päťsto detí

 

Na striedavú osobnú starostlivosť je treba myslieť ako na prvé usporiadanie pri úprave styku dieťaťa po rozvode alebo rozchode rodičov. Takéto usmernenie dostali kolízni opatrovatelia, psychológovia a sociálni pracovníci všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku.

Téme striedavej osobnej starostlivosti sa venovali riaditelia a sociálni pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov a ministerstva práce na stretnutí v utorok (20. septembra 2011) v Tatranských Zruboch. Stretnutie iniciovala štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Lucia Nicholsonová.

Prioritou kolíznych opatrovníkov, ktorí v prípade rozvodu rodičov zastupujú na súde deti, má byť naplnenie záujmu detí, ktorý vo veľkej časti prípadov predstavuje široký styk s oboma rodičmi. Striedavá starostlivosť rodičov o deti je ideálne riešenie v prípade, že sú obaja rodičia schopní a ochotní zabezpečiť rodičovskú starostlivosť o dieťa. Kolízni opatrovníci či psychológovia úradov práce, budú v takýchto prípadoch súdu odporúčať striedavú starostlivosť o dieťa.

„Striedavá osobná starostlivosť musí byť prioritou, ak sú obaja rodičia schopní zabezpečiť starostlivosť o dieťa,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva práce Lucia Nicholsonová.

„Ak striedavá osobná starostlivosť nebude vhodná alebo možná, ďalšou voľbou by mal byť rozšírený osobný styk. Zverenie do osobnej starostlivosti len jedného rodiča sa musí stať až poslednou voľbou, pretože strata druhého rodiča môže byť pre dieťa veľkou a nenapraviteľnou ujmou,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš.

O osobnej skúsenosti so striedavou osobnou starostlivosťou a o skúsenostiach zo zahraničia hovorila na stretnutí aj Barbora Kamrlová, predsedníčka Československej spoločnosti pre striedavú starostlivosť o dieťa.

„Našu dcéru máme v striedavej osobnej starostlivosti už osem rokov, skôr, ako bol tento inštitút zavedený do slovenskej legislatívy. To, že sme si prestali s manželom rozumieť nezmenilo nič na našom vzťahu k dcére. V istej chvíli sme prestali byť manželia, ale neprestali sme byť rodičia,“ povedala Kamrlová.

Zahraničné skúsenosti, ktoré prezentovala, potvrdzujú, že k striedavej osobnej starostlivosti môže rodičov priviesť často mediácia či konzultácie s psychológom.

Mediátori pôsobia aj na úradoch práce, môžu vykonávať mediáciu v prípadoch, ktoré riešia na úradoch práce – rozvod rodičov, úprava styku s dieťaťom po rozvode či rôzne konflikty v rámci rodiny. Rodičia môžu využiť aj služby komerčných mediátorov (zoznam komerčných mediátorov vedie ministerstvo spravodlivosti).

Využiť služby psychológov či mediátorov však rodičia nemusia povinne.

„Ministerstvo práce bude s rezortom spravodlivosti rokovať o možnosti zaviesť do legislatívy pre rozvádzajúci sa manželský pár zákonnú povinnosť využiť sluby mediátora,“ povedala na stretnutí štátna tajomníčka ministerstva práce Lucia Nicholsonová.

Ústredie práce pripravuje už v súčasnosti aj internú normu pre postup kolíznych opatrovníkov. Jej základným princípom bude práve povinnosť pri úprave práv a povinností rodičov voči dieťaťu rešpektovať práva dieťaťa na rovnoprávny osobný styk s obidvomi rodičmi, teda dosiahnuť dohodu o striedavej osobnej starostlivosti, pokiaľ neexistujú dôvody, pre ktoré by takáto úprava bola v rozpore so záujmom dieťaťa (napr. patologický rodič a pod). V snahe dosiahnuť takúto dohodu rodičov bude kolízny opatrovník využívať pomoc ďalších odborníkov, najmä psychológov referátov poradenskopsychologických služieb či mediátorov.

V prípade závažných prekážok pre takúto dohodu budú mať kolízni opatrovaníci povinnosť pokúsiť sa doviesť rodičov k takej dohode o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z nich, pri ktorej bude styk s druhým rodičom výrazne rozšírený (nielen víkendy, ale rozsiahlejší kontakt, rozdelenie sviatkov, prázdnin a pod.)

 

Počet rozhodnutí vo veci zverenia detí do starostlivosti rodičov a do striedavej osobnej starostlivosti:

 

Sumár január až august 2011

- všetky úrady práce,

soc. vecí a rodiny

Počet rozhodnutí spolu: 8 842

Počet detí zverených spolu: 12 362

matke: 7753

matke: 10 910

otcovi: 751

otcovi: 977

SOS: 338

SOS: 475

schválená

rod.dohoda

o SOS: 284

rozhodnutie

súdu

o SOS: 57

X

Zdroj: UPSVR SR