Petíciu môžete podpísať tu:

https://www.change.org/en-AU/petitions/2015-ann%C3%A9e-internationale-de-la-coparentalit%C3%A9-international-year-of-co-parenting

2015: Medzinárodný rok spoločnej starostlivosti rodičov

V nadväznosti na rok 1994, ktorý bol vyhlásený Medzinárodným rokom rodiny, ako pripomenutie, že rodina je základom spoločnosti a ako taká vyžaduje zvýšenú pozornosť ;

V nadväznosti na rezolúciu Valného zhromaždenia nazvanú "Svet vhodný pre deti" (S-27/2, 6.5.2002), ktorá uznáva spoločnú zodpovednosť rodičov vo výchove a vzdelaní vlastných detí a ktorá uznáva, že je nutné venovať úsilie tomu, aby mali otcovia možnosť byť súčasťou životov svojich detí ;

S odkazom na rodinné modely, ktoré sa v posledných rokoch menia a okrem iných aspektov prinášajú predovšetkým zvýšený počet rozdelených rodín a z toho vyplývajúce riziko straty jedného z rodičov ;

Žiadame:

Vyhlásenie Medzinárodného roku spoločnej starostlivosti rodičov, ktorý by podporil zvýšenie povedomia širokej verejnosti a verejnej správy vo všetkých krajinách, zamerané na podporu rovnocenného významu úloh oboch rodičov pri výchove vlastných detí, a to nezávisle na tom, či žijú spoločne alebo oddelene.

Tento rok by tak mal vytvoriť príležitosti a hľadať čo najlepšie riešenia pre propagáciu všetkých hodnôt, ktoré zo záväzku každého jednotlivého rodiča voči vlastným deťom vychádzajú ;

Pomocou výmeny príkladov dobrej praxe by mal byť tento rok zameraný na konkrétne kroky a výsledky v tejto oblasti ;

Tento rok by mal byť zameraný na hľadanie čo najvyššej miery spravodlivosti v záujme dieťaťa, (predovšetkým v miere rodičovského času) medzi oboma rodičmi po ich rozvode nebo rozchode.

Tento rok by mal uznať primárnu a nezastupiteľnú úlohu každého rodiča a oceniť význam oboch rodičov voči ich vlastným deťom.

Tento rok by sme mali pripomínať fakt, že každé dieťa má dvoch jedinečných rodičov - otca a matku - ktorí majú rovnaké právo i povinnosť zaistiť svojim vlastným deťom najlepšie možné podmienky pre život, milovať ich, pomáhať im, ochraňovať ich, zaistiť im vzdelanie, podporovať rozvoj ich osobností a odovzdávať im životné hodnoty.

V týchto súvislostiach, nezávisle na politických názoroch, sociálnom postavení či náboženstve, ako otec, matka, babička, dedko alebo občan rešpektujúci ľudské práva, žiadame Valné zhromaždenie OSN, aby vyhlásilo rok 2015 Medzinárodným rokom spoločnej rodičovskej starostlivosti.

 

Originálne znenie:

2015: International Year of Co-parenting

After the International Year of the Family in 1994 to remind us that the family is the basic unit of society and therefore deserves special attention,

Following the resolution adopted by the UN General Assembly entitled "A world fit for children" (S-27/2, 6 May 2002) which recognizes the shared responsibility of parents in the education and upbringing of their children, and the importance of making every effort to ensure that fathers have the opportunity to participate in the lives of their children,

In noting a transformation of family patterns in recent decades characterized among other things by an increase in the number of separated families and therefore the risk of disengagement of a parent,

We ask for:

An international year to increase the awareness of the general public and all the elected officials in every nation on the equal importance of the roles of both parents - be they together, separated or divorced - in the upbringing of their child(ren).

A year to create opportunities and find solutions to promote and above all value the commitment of each parent to their child(ren); a year to focus on action and results, by the exchange of good practices.

A year to rethink greater equity (particularly in parenting time) between the two parents in case of separation / divorce in the best interest of the child.

A year to recognize the prime role of each parent and celebrate the commitment of both parents towards their (s) child (ren).

A year to remember that each child has two unique parents - father and mother - with the same rights and responsibilities to provide the best possible living conditions, to give him/her affection, assistance and protection, education, to encourage the development of his/her personality, to transmit values.

In this perspective, regardless of political allegiances, social or religious beliefs, father, mother, grandmother or grandfather, or just a citizen committed to human rights, we ask the General Assembly of the United Nations to declare 2015 : International Year of co-parenting.

To:
Aux membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies
Au Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies
H.E. Mr. Gérard Araud, Représentant permanent de la France aupres des Nations unies
H.E Mr. Guillemo E. Rishchynski, Représentant permanent du Canada aupres des Nations Unies
H.E. Mr. Quinlan, Australian Permanent Representative to the United Nations
H.E. Ms. Bénédicte Frankinet, Représentante permanente de la Belgique aupres des Nations Unies
H.E Mr. Jim McLay, New Zeeland Permanent Representative to the United Nations
H.E. Ms. Sylvie Lucas, Représentante permanente du Luxembourg aux Nations Unies
H.E Ms Anne Anderson, Permanent Mission of Ireland to the United Nations