Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál odpovedal 24.3.2011 v NRSR v rámci hodiny otázok a odpovedí poslancovi Ivanovi Štefancovi na otázku, či ministerstvo plánuje zmeny v porozvodovej starostlivosti o deti:

Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Štefanec, je zrejmé, že otázka smeruje primárne k striedavej starostlivosti a že je to otázka mimoriadne aktuálna, o čom svedčí aj práve prebiehajúca aktivita Ligy otcov tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny je jedným z rezortov, ktorý sa touto problematikou zaoberá. Opatrenia, ktoré realizujeme, sa dajú rozdeliť do dvoch rovín. V prvom rade je to legislatívna roviny, kde bolo potrebné zareagovať na novelu zákona o rodine, účinnú od 1. júla 2010, ktorou bol do nášho právneho poriadku zavedený inštitút striedavej starostlivosti. Nakoľko systém sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately bezprostredne nadväzuje na oblasť rodinného práva, je potrebné urobiť legislatívnu zmenu aj v právnej úprave sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, konkrétne v časti výkonu funkcie kolízneho opatrovníka. Práve včera som uviedol na tejto pôde v prvom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Súčasťou tohto návrhu zákona je v článku 6 aj návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Okrem iného navrhujeme, je to bod 1, k § 20, ods. 2, doplnenie súčasnej právnej úpravy výkonu funkcie kolízneho opatrovníka tak, aby bolo jednoznačne zrejmé na zisťovanie akých skutočností sa musí orgán sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka zamerať a to ako pri zisťovaní rodinných pomerov na účely rozhodnutia súdu, tak pre formulovanie vlastného návrhu v konaní pred súdom. Tu je potrebné zdôrazniť, že kolízny opatrovník zastupuje v postavení účastníka konania v konaní pred súdom dieťaťa, nie matku a nie otca, ale samotné dieťa. Konkrétne navrhujeme, aby orgán civilnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní pomerov na účely rozhodnutia súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa zákona o rodine zisťoval informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov. Osobne vychovávať dieťa, ďalej sa zisťujú, zisťuje sa záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, zisťujú sa názory obidvoch rodičov na zaistenie potrieb dieťaťa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi a to aj vtedy, keď len jeden rodič prejaví záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi a ďalej navrhujeme, aby sa posudzovala aj možnosť osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na záujmy dieťaťa, na zaistenie potrieb dieťaťa a na názor dieťaťa.
Druhou rovinou je rovina výkonu. Tú veľkú pozornosť okrem iného venujeme mediácii ako odbornej metóde na uľahčenie riešenia konfliktných situácii v rodine. Podľa právnej úpravy ak orgán sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine alebo konflikty v rodine, či nie sú schopní prispôsobiť sa novej situácii v rodine vrátane konfliktov spojených s rozchodom rodičov, tak tento orgán sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately navrhne ako súčasť vykonávaných opatrení mediáciu. Táto možnosť tu je už od roku 2009, avšak kolegovia z úradov práce sociálnych vecí a rodiny nemali akreditovanú odbornú prípravu mediátora. Totižto výkon mediácie si vyžaduje istú odbornú prípravu.
Zároveň treba povedať, že externé zabezpečovanie mediácie sa vzhľadom na to, že sa vyžaduje úhrada od klientov v praxi, neosvedčilo. Je preto potrebné zabezpečiť sebestačnosť orgánov sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie mediácie. Preto aktuálne prebieha akreditované vzdelávanie zamestnancov, orgánov sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Konkrétne čísla 36 kolegov prípravu už absolvovalo a ďalších 37 sa vzdelávacej aktivity aktuálne zúčastňuje. V súčasnosti tiež prebiehajú krajské pracovné stretnutia orgánov sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately sudcov, psychológov a súdnych znalcov z jednotlivých regiónov Slovenska na tému porozchodová starostlivosť pre dieťa, na ktorých si vymieňajú a porovnávajú skúsenosti a riešia problémy v tejto oblasti.
Téma striedavej starostlivosti bude podľa našich informácii aj jednou z hlavných tém pravidelného spoločného pracovného stretnutia zástupcov rezortu spravodlivosti, sudcov a zástupcov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, toto stretnutie organizuje ministerstvo spravodlivosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa na Slovensku jedná o pomerne aktuálnu tému, je tiež od 1. januára tohto roku zavedený monitoring vývoja situácie, sledujú sa základné ukazovatele, ktoré budú pravidelne štvrťročne komplexne hodnotené a zistenia budú využité pri príprave návrhov zmien a doplnení právnej úpravy sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorú plánuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť v roku 2012.

Text je prevzatý z http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/61580/Mihal_Jozef.html

BRATISLAVA. Deklaráciu rovnoprávneho rodičovstva obsahujúcu 23 výziev ako dosiahnuť garantované právo dieťaťa na rovnocennú starostlivosť oboch rodičov predstavilo dnes na pôde parlamentu občianske združenie Liga otcov.

Pre poslancov a návštevníkov zákonodarného zboru pripravilo zároveň výstavu s názvom Slovensko - krajina jedného rodiča. Na 13 paneloch sú prezentované konkrétne životné príbehy rodičov, ktorí po rozvode stratili kontakt so svojimi deťmi. Na otvorenie výstavy sa prišiel pozrieť aj predseda Národnej rady (NR) SR Richard Sulík (SaS).

Ako v rozhovore pre TASR uviedol zakladateľ Ligy otcov Ladislav Ďurkovič, doterajšie zmeny v legislatíve vedúce k zlepšeniu stavu sa neodrážajú v praxi. "Keďže až 90 percent detí sa zveruje po rozvode do starostlivosti matky, štátny aparát robí z detí polosiroty," myslí si Ďurkovič.

Liga otcov sa preto snaží o novelizáciu troch zákonov - o rodine, aby bola striedavá starostlivosť štandardným opatrením, ako aj o zmenu Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku. Rozchod rodičov nie je podľa Ďurkoviča pre dieťa ľahké obdobie. "Boli by sme radi, keby štátne orgány eliminovali tento stres deklaratívnym zrovnoprávnením rodičov a nie tým, že jednému dajú štyri dni, ďalšiemu 26 a potom sa ten konflikt ešte eskaluje a doplatí na to nakoniec vždy len dieťa," konštatoval.

Pre ich požiadavky sa snaží nájsť podporu v NR SR koaličná poslankyňa za SaS Natália Blahová. Liga otcov slovami jej zástupcu dúfa, že jej iniciatíva nájde pochopenie v rámci ostatných klubov a poslanci pristúpia k zmene legislatívy.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5818500/liga-otcov-prisla-do-parlamentu-bojovat-za-zrovnopravnenie-rodicovstva.html#ixzz1HRBBA71l

SITA | 25. januára 2011 15:17

Striedavá starostlivosť rodičov o dieťa by mala byť po rozvode pravidlom a nie len možnosťou. Takúto zmenu zákona sa snaží presadiť Liga otcov, ktorá sa zasadzuje o rovnoprávnosť rodičov v starostlivosti o dieťa.

V prípadoch, keď o starostlivosť prejavia záujem obaja rodičia, nemal by sudca prihliadať len na zvykové normy, čo zväčša vedie k tomu, že dieťa pridelí do starostlivosti matke, ale mal by brať ohľad aj na záujmy otca. Hoci striedavá starostlivosť na Slovensku funguje už pol roka, podľa zakladateľa Ligy otcov Ladislava Ďurkoviča je momentálny právny stav nevyhovujúci.

"Zákon je nefunkčný. Výsledkom toho je, že nemáme ani jedno zverenie dieťaťa napriek nesúhlasu druhého rodiča do striedavej starostlivosti, práve preto chceme zo zákona vylúčiť slovíčko môže," uviedol na dnešnej tlačovej besede Ďurkovič. Upozornil na to, že v okolitých krajinách je striedavá starostlivosť základnou možnosťou rodičov po rozvode a nie niečím výnimočným. "Na Slovensku sa žiaľ striedavka berie ako okrajový jav," konštatoval zakladateľ Ligy otcov.

Pomoc pri zmene legislatívny Lige otcov prisľúbia aj poslankyňa Natália Blahová (SaS), ktorá pripravuje novelu zákona, po ktorej by sa striedavá starostlivosť stala aj na Slovensku pravidlom. "Ide nám o precizovanie zákona, momentálne sú v občianskom súdnom poriadku tak široko nastavené mantinely, že žiadnemu sudcovi neukážu prstom, že existuje aj možnosť zveriť dieťa obom rodičom. Súd má zveriť dieťa obom rodičom, ak majú o starostlivosť záujem," uviedla Blahová. Novela zákona je podľa poslankyne už v paragrafovom znení. "Máme dohodu s rezortom spravodlivosti, že môžeme počítať s ich spoluprácou a podporujú túto myšlienku," uviedla poslankyňa.

Problémom pri rozhodovaní sociálnych pracovníkov pri rozvodovom konaní je podľa riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Idy Želinskej prílišná subjektivita. "Sociálni pracovníci rozmýšľajú nie systémom, čo je pre dieťa dobré a čo je jeho záujmom, ale spôsobom, ktorý rodič je lepší a ako to urobiť čo najjednoduchšie," povedala Želinská. Úrad práce preto podľa nej začína svojich pracovníkov v oblasti striedavej starostlivosti vzdelávať a robiť kroky k tomu, aby rozhodovanie pracovníkov sociálnoprávnej obrany išli pred veľkou spoločenskou kontrolou.

Celý článok si môžete prečítať na

http://spravy.pravda.sk/otcovia-su-za-striedavu-starostlivost-nech-sudy-nezveruju-deti-matkam-len-zo-zvyku-g3l-/sk_domace.asp?c=A110125_151721_sk_domace_p23

Zákon o striedavej osobnej starostlivosti je u nás účinný o júla minulého roku. Poznatky zo sveta ukazujú, že takátoÚčastníci seminára forma vzťahov s oboma rodičmi lepšie vyhovuje potrebám dieťaťa.

TOPOĽČANY. Oboznámiť odbornú verejnosť so skúsenosťami rodičov, ktorí využívajú striedavú osobnú starostlivosť a viesť diskusiu o tom, ako je možné striedavou starostlivosťou zmierniť negatívny vplyv rozchodu rodičov na deti, bolo cieľom odborného seminára, ktorý minulý štvrtok zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Topoľčany.

„Je symbolické, že náš úrad zorganizoval takéto stretnutie ako prvý na Slovensku, pretože práve u nás sme riešili jeden z najčerstvejších rozsudkov ohľadom striedavej osobnej starostlivosti, len krátko po nadobudnutí účinnosti zákona," hovorí Eva Riečicová z ÚPSVaR Topoľčany, ktorá seminár pripravovala.

V Topoľčanoch vyriešili 20 prípadov

Prednášali na ňom členovia Slovensko-českej spoločnosti striedavá starostlivosť o deti, zastúpená bola Liga otcov, vďaka ktorej sa zákon sa Slovensku prijatý a veľmi veľa na ňom povedal nielen premietaním svojho filmu Střídavka jeho režisér Luboš Patera. Svoje skúsenosti prišli odovzdať aj rodičia. Medzi pozvanými účastníkmi boli sudcovia okresného súdu, lekári aj psychológovia.

Čítajte viac: http://topolcany.sme.sk/c/5720481/striedava-starostlivost-znizuje-neporozumenie-medzi-rozvedenymi-rodicmi.html#ixzz1BTYUlY1G

„Sme zúfalí, pomôžte!“ plače Ladislav Vidiečan, ktorý od začiatku novembra nevidel svojho päťročného syna. Spolu s matkou obviňujú bývalú družku, že sa mu chce takýmto spôsobom pomstiť.

Na otázky týkající se rodiny a vztahů a také problémů, jež mohou nastat, pokud se rodině nedaří, odpovídá psycholog Oldřich Matoušek.

Co pro člověka znamená rodina? A proč je potřeba, aby každý měl „své“ lidi, kteří k němu mají blízko a záleží jim na něm? Na otázky týkající se rodiny a vztahů a také problémů, jež mohou nastat, pokud se rodině nedaří, odpovídá psycholog Oldřich Matoušek.

Proč žijeme v rodině? A jaký má rodina smysl?

Kdybychom se ohlédli do nejstarších časů, objevíme tam jednotku, která by asi nekorespondovala s tím, jak rodinu vnímáme. Najdeme tam spíše velké skupiny. Taky když se podíváme třeba do Amazonie, kde lidé žijí stále ještě v „rajském“ stavu, jejich kmeny mají 40 až 60 lidí. Z jistého hlediska tam menší rodiny vidíme, ale nejsou úplně stabilní a ve skupině je poměrně veliká kooperace. Mně se zdá, že tohle uspořádání odpovídá lidské přirozenosti. Tahle veliká skupina se v době, kdy se v ní objeví malé dítě, na to dítě soustředí. Čili ne jedna osamělá matka žijící v garsoniéře, ale několik lidí, kteří jsou nejspíše pokrevně příbuzní. A když dítě trochu povyroste, tak v té velké skupině navazuje další vztahy. Ale ve všech typech společnosti nemůže dítě dobře vyrůst bez podpory tohoto typu. To je bez debaty.

Celý článok na: http://www.rodina.cz/clanek8108.htm

JE STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ DOBRÉ ALEBO ZLÉ RIEŠENIE?

Text: Lucia Skladanová

...už, záleží na okolnostiach. Keď rodičia nežijú spolu a dieťa je zverené do striedavej osobnej starostlivosti, teda do výchovy oboch rodičov, môže to byť pre všetkých zúčastnených veľmi, veľmi dobré. Ale rovnako aj veľmi, veľmi zlé. O konečnom výsledku rozhoduje to, za akých okolností sa rodičia pri výchove striedajú, ako aj dôvody, prečo sa chcú striedať.

Nadšení otcovia

Je pochopiteľné, že zavedenie tejto „novinky“ do našej legislatívy rozpútalo búrku emócií. Ide totiž o veľa. Keď sa skončí manželstvo alebo vzťah, nič už nie je ako predtým. Ani vzťahy, ani bývanie, ani kamaráti, ani peniaze... Jediné, čo zostáva aj po rozvode, je dieťa. Ako sa spieva v tej pesničke od Abby – víťaz berie všetko. V právnickej terminológii je to rodič, ktorý získa dieťa do výhradnej osobnej starostlivosti. A druhý v podstate všetko stráca. Striedavá starostlivosť tento scenár mení. Tešia sa z toho hlavne otcovia, ktorí sa cítili diskriminovaní, pretože až v 90 percentách prípadov súd zveril dieťa do starostlivosti matky. Novela zákona o rodine ich zbavila frustrujúceho pocitu, že ich šanca starať sa o dieťa je takmer nulová.