Striedavú osobnú starostlivosť máme zavedenú v legislatíve od 1.7.2010.

Následne sa novelizovali v priamej nadväznosti niektoré zákony, avšak niektoré, kde by bola explicitnejšia úprava potrebná, ešte stále novelizované nie sú.

1. Hlavný zákon – zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZoR)
a) Výkon rodičovských práv patrí obidvom rodičom, ak nebol výkon rodičovských práv obmedzený, pozastavený alebo rodič rodičovských práv pozbavený.
b) Osobná starostlivosť nie je nikde v ZoR definovaná – v praxi to znamená, ktorý z rodičov bude s dieťaťom žiť v spoločnej domácnosti, bude sa oň osobne starať a rozhodovať o jeho bežných záležitostiach.
c) § 24, ods. 4 ZoR je paragraf o SOS v ZoR od 1.7.2010: "Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti znamená zveriť dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie. V praxi najčastejšie týždeň/ týždeň, ale môže byť aj akákoľvek iná frekvencia (u malých detí obvykle kratšia, u starších detí dlhšia).

2. Predbežným opatrením je tiež možné zveriť dieťa do SOS.
a) umožňuje to § 76, ods. 1, písm. b) Občianskeho súdneho poriadku od roku 2011: Predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi konania, aby odovzdal dieťa do striedavej osobnej starostlivosti.
3. Ďalej sú to zákony o štátnych dávkach:
a) Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov o rodičovskom príspevku od roku 2011 (ZoRP)

- Definícia rodičovského príspevku: Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do veku 3r (príp. 6r) vo výške 203, 20 Eur mesačne v roku 2014.

- §3, ods. 5 ZoRP:  Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

- Ak sa rodičia (oprávnené osoby) nedohodnú rozhodne na základe §35 ZoR súd, resp. vo výrokovej časti rozhodnutia, ktorým upravuje pomery dieťaťa, ale väčšinou pri týchto malých deťoch je SOS na základe dohody, kde sa rodičia dohodnú aj o RP.

b) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa (ZoPD) od 1.2.2014

- Definícia prídavku na dieťa: Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, v roku 2014 sa vyplácal vo výške 23,52 Eur mesačne.

- §2, ods. 5 ZoPD: Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

- Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

c) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi od roku 2013

- Pomoc v hmotnej núdzi je štátna dávka v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

- § 3 Domácnosť

(1) Domácnosť na účely tohto zákona tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen domácnosti“), ktorými sú:

a) jednotlivec,

b) manžel a manželka,

c) manžel, manželka a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,

d) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,

(2) Ak bolo dieťa uvedené v odseku 1 písm. c) a d) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a má byť na základe rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody rodičov

- a) počas jedného kalendárneho mesiaca striedavo v starostlivosti obidvoch rodičov, pričom u

- 1. jedného rodiča má byť menej ako 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, považuje sa toto dieťa za člena domácnosti na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi toho rodiča, u ktorého sa v príslušnom kalendárnom mesiaci nachádza viac dní,

- 2. každého rodiča má byť najmenej 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, posudzuje sa toto dieťa jeden kalendárny mesiac ako člen domácnosti na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi spoločne s matkou a ďalší nasledujúci kalendárny mesiac ako člen domácnosti na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi spoločne s otcom; podmienka spolužitia v domácnosti uvedená v odseku 1 písm. c) a d) sa považuje na tento účel za splnenú u obidvoch rodičov,

- b) počas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti jedného rodiča, považuje sa toto dieťa za člena domácnosti na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi toho rodiča, v ktorého starostlivosti má byť v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo v príslušných kalendárnych mesiacoch.

4. Materská resp. rodičovská dovolenka a peňažná dávka (materské)
a) Podľa Zákonníka práce (ZP) môže ísť otec aj matka na MD/RD (voľno z práce) súčasne (nemusia žiť v jednej domácnosti)

-  § 166 ZP

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

b) Peňažnú dávku môžu poberať aj obidvaja (ak spĺňajú podmienky zákona o sociálnom poistení – posudzuje sa každý osobitne), ale nie súčasne!!!

- § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o sociálnom poistení

(1) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské a iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

(2) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, je

d) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,

5. Školský zákon - zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
a) Materské školy – v praxi deti navštevujú dve škôlky, a nielen pri SOS (napríklad dieťa žije len s matkou, ktorá pracuje na turnusy v Rakúsku dva týždne/dva týždne a dieťa sa zatiaľ starajú starí rodičia). Nevyriešená  však je otázka financovania, pretože len zriaďovateľ jednej z tých dvoch materských škôl, do ktorých je prijaté dieťa, ho môže uviesť v príslušnom výkaze a teda len jeden zriaďovateľ dostane na toto dieťa finančné prostriedky z podielových daní.
Súčasný spôsob financovania umožňuje, aby sa zriaďovatelia dvoch materských škôl, do ktorých je prijaté dieťa, dohodli na pomernom rozdelení finančných nákladov, okrem prípadu ak ide o príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pretože tento je účelovo viazaný  a vyúčtuje ho ten, kto príslušné financie zo štátneho rozpočtu priamo dostal. Táto možnosť vyplýva zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorý v § 7a ods. 4  uvádza, že na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže dieťa materskej školy podľa odsekov 1 a 2 tohto istého paragrafu, uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ materskej školy v jednej materskej škole. V § 7a ods. 5 je upravené, že ak  dieťa materskej školy navštevuje viac škôl rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole na započítanie dieťaťa do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len "čestné vyhlásenie"). Čestné vyhlásenie predkladá riaditeľ príslušnej školy zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie obsahuje presne ustanovené údaje podľa zákona (meno, priezvisko dieťaťa vrátane vyhlásenia, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu. Je teda explicitne v legislatíve upravené, aké čestné vyhlásenie je rodič povinný predložiť, ak dieťa navštevuje viac materských škôl.
b) Školská dochádzka - §20, ods. 5 Školského zákona: Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
c) Školský zákon návštevu dvoch škôl nevylučuje, hoci explicitné ustanovenie o SOS chýba
d) Existuje usmernenie MŠ SR zo dňa 16.4.2013, že školy majú rešpektovať rozhodnutie súdu o dvoch školách pri SOS, ale neuvádza žiadne podrobnosti realizácie (okrem skutočnosti, že vysvedčenie má vystaviť základná škola, kde bolo dieťa prijaté  a že školy majú spolu komunikovať).

Myslím, že by prospela explicitnejšia právna úprava.

6. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu (ZoDP) – daňový bonus
a) Daňový bonus je: Suma, o ktorú sa daňovníkovi znižuje daň z príjmu. Môžeme ho chápať ako úľavu na dani alebo daňové zvýhodnenie pre osobu, ktorá ho poberá, samozrejme, po splnení stanovených podmienok (podmienky stanovuje ZoDP).
b) §33, ods. 4 ZoDP: Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Vyššie uvedená úprava je nedoriešená a diskriminačná.

Vhodným riešením by mohla byť úprava, že časť obdobia poberá daňový bonus matka a rovnakú časť otec, pretože už teraz je možné, aby pomernú časť daňového bonusu časť zdaňovacieho obdobia (časť roka) poberal manžel a časť roka manželka, avšak nemôžu ho poberať súčasne.

7. Trvalý pobyt zákon č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o hlásení pobytu občanov (ZoHPO)
a) § 3, ods. 1 ZoHPO: Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Nedoriešená úprava pri SOS, bolo by vhodné povoliť dva trvalé pobyty pri SOS ako výnimku  z jedného trvalého pobytu.

 

JUDr. Eliška Mančíková

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.