[Meno, Priezvisko, Adresa]

[Okresný súd]

 

Maloletý: xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, št.obč. SR

trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Otec: xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, št.obč. SR

trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Matka: xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, št.obč. SR

trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

N á v r h    o t c a

na nariadenie predbežného opatrenia

podľa § 24  odsek 2 zákona o Rodine

 

„(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“.

 

 

Matka maloletého manipuluje proti mne. Maloletý je zo situácie zmätený, chce tráviť viac času so mnou.  Pri každom odovzdávaní matka vyvolá hysterickú scénu, kedy maloletý na toto reaguje plačom. Všetky moje výlety matka komplikuje tým, že vyhlasuje, že dieťa je choré a nesmie ísť k vode aj napriek 30 stupňovým horúčavám. Najnovšie som sa dozvedel od riaditeľky škôlky, že matka plánuje dieťa odhlásiť zo škôlky, ktorú navštevuje. Mne túto skutočnosť matka neoznámila a takisto neviem, kde plánuje dieťa prihlásiť. Matka neustále mení miesto odovzdania maloletého a niekoľkokrát ma bola udať na polícii, kvôli údajne neskorému odovzdaniu maloletého

 

 

 

 Naliehavý právny záujem podopieram o záujem maloletého

 

 

Na základe uvedených skutočností preto, navrhujem, aby súd nariadil nasledovné predbežné opatrenie :

 

 

 Maloletý sa zveruje do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa § 24  odsek 2 zákona o Rodine.

Otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý nepárny týždeň od pondelka 8:00 do nasledujúceho pondelka 8:00 kedy ho v mieste jeho bydliska odovzdá matke.

Matka je oprávnená stretávať sa s maloletým každý párny týždeň od pondelka 8:00 do nasledujúceho pondelka 8:00 kedy ho v mieste jej  bydliska odovzdá otcovi

Podľa § 62  odsek 6 zákona o Rodine počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov sa výživné neurčuje.

 

 

 S úctivým pozdravom

 

 

V  [Mesto]

 

[Podpis]