Návrh na rozhodnutie o podstatnej veci týkajúcej sa maloletého dieťaťa (§ 35 ZR)

Okresný súd Bratislava 4
Saratovská 1/A

Bratislava

 

Návrh na rozhodnutie o podstatnej veci týkajúcej sa maloletých detí

Navrhovateľ: Viera Nováková, rod. Danková
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR

Odporca: Ján Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR
adresa na doručovanie: Hagarova 25, Bratislava 831 05

Maloletí: Filip Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 16. 8. 1995
občan SR

Jakub Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 18. 6. 1999
občan SR

 

 

Trojmo

Bez poplatkovej povinnosti

 

S odporcom sme rodičmi maloletých detí Filipa Nováka, nar. 16. 8. 1995, a Jakuba Nováka, nar. 18. 6. 1999. Okresný súd Bratislava IV v marci tohto roka naše manželstvo rozviedol, deti zveril do osobnej starostlivosti mne ako matke, otca zaviazal povinnosťou platiť výživné na každé z detí a upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že je oprávnený stýkať sa s nimi každý párny víkend v mesiaci v čase od soboty 9,00 hod. do nedele 17,00 hod. Rozsudok o rozvode nadobudol právoplatnosť dňa 12. mája 2008.

Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu Bratislava 4
Rodné listy maloletých

Ja pracujem ako audítor medzinárodnej spoločnosti so sídlom v Bruseli. V januári 2008 som bola zamestnávateľom poverená riadiť samostatný projekt realizujúci sa v Prahe. Jeho predpokladaný termín ukončenia je jún 2009. V tejto prípravnej fáze projektu som zabezpečovala jeho realizáciu z Bratislavy, pokiaľ bola nevyhnutná moja osobná účasť, dochádzala som na jednodňové služobné cesty. Prípravná fáza však už skončila a v najbližšom roku bude nevyhnutná moja denná osobná prítomnosť v Prahe. Zamestnávateľ mi na tento účel poskytol prenájom 4-izbového bytu v II. pražskom obvode a zabezpečil prijatie detí do školského zariadenia podobného tomu, ktoré navštevujú v Bratislave.

Dôkaz: Pracovná zmluva navrhovateľky
Poverenie na vedenie projektu
Nájomná zmluva na byt v Prahe
Zmluva o poskytnutí vzdelávania v BISCH Praha

Pretože sa o deti už viac než rok starám výlučne sama a odporca absolvuje len stretnutia určené súdom, nepredpokladala som, že by mu presťahovanie detí do Prahy vadilo. Mimo určené dni s deťmi udržuje kontakt len telefonicky, čo je dosť možné aj z Prahy. Navyše som pripravená a ochotná zabezpečovať ich dochádzanie na súdom určené pravidelné stretnutia. Môj byt v Bratislave, v ktorom dnes žijeme, si ponechávam vo vlastníctve. Keď som však odporcovi oznámila svoj úmysel vysťahovať sa s deťmi zatiaľ dočasne – do roku 2009, do Prahy, veľmi dôrazne ma upozornil, že nesúhlasí s takýmto riešením a v prípade, ak deti odveziem dlhodobo do Prahy napriek jeho nesúhlasu, udá ma na polícii pre trestný čin medzinárodnoprávneho únosu dieťaťa.

Dôkaz: List odporcu navrhovateľke

V snahe spravodlivo vec riešiť som zisťovala aj názor oboch synov. Obaja odchod do Prahy akceptovali a na nové prostredie sa tešia. Zmena pre nich nebude natoľko výrazná, keďže aj v Prahe budú navštevovať British International School – školu rovnakej siete ako tu v Bratislave. Mnoho ich spolužiakov z minulých rokov navštevuje (z podobných dôvodov ako oni) v súčasnosti práve školu v Prahe, takže je predpoklad, že sa tam nebudú cítiť stratení ani osamelí. Výučba je vedená v angličtine, nehrozí teda ani žiadna jazyková bariéra, ktorá by im sťažila adaptáciu. Do Prahy s nami odcestuje aj moja matka – babička maloletých, ktorá mi aj dnes pomáha s dennou starostlivosťou o nich. Obaja synovia sa venujú tenisu, takže som predbežne zabezpečila ich prijatie do prestížneho tenisového klubu v obvode nášho bydliska, čo len napomôže ich ďalšiemu rozvoju.

Dôkaz: Potvrdenie o návšteve školy maloletých
Výsluch maloletých
Výsluch svedkyne: Kvety Dankovej, Galvaniho 7, Bratislava

Sťahovanie plánujem k termínu 1. 9. 2008 tak, aby obaja maloletí začali v Prahe školskú dochádzku v školskom roku 2008/2009. Pretože aj ja, aj odporca sme zákonnými zástupcami maloletých a nedokázali sme sa dohodnúť o ich vysťahovaní do cudziny (Čiech), navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyhlásil nasledujúci

rozsudok:

Matka Viera Nováková, rod. Danková je oprávnená vysťahovať sa od 1. 9. 2008 s maloletým Filipom Novákom, nar. 16. 8. 1995, a maloletým Jakubom Novákom, nar. 18. 6. 1999, do Čiech.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

 

V Bratislave dňa 4. júla 2008

Viera Nováková