Okresný súd v ....................

....................... (ulica)

....................... (PSČ, mesto)

k sp. zn.

....................... (spisová značka)

 

Návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti

 

Navrhovateľ:

..........................................................

 

Odporkyňa:

..............................................................

 

Maloleté dieťa:

..........................................................

 

 

 

Návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti podľa § 24 odsek (2) Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý je platný od 1.7.2010

 

I.

Na základe rozhodnutia súdu ................................. (spisová značka) zo dňa ......................... (dátum), je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti odporkyne, ktorá podala návrh na zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti dňa .......... (dátum) a doteraz svoj záujem o osobnú starostlivosti maloletého dieťaťa nezrušila. ................................... Na maloleté dieťa platím mesačné výživne .............. Euro na základe rozhodnutia súdu .............................. (spisová značka) zo dňa ................... (dátum). Maloleté dieťa žije s matkou v spoločnej domácnosti ............................................... dieťa má ... rokov ...... ............................................. .................. ............ (ďalšie základné informácie).

 

 

Dňom 1.7.2010 nadobudla platnosť novela Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z., na základe ktorej môže súd zveriť maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti.

 

Mám záujem o zverenie maloletého dieťaťa do mojej osobnej starostlivosti a žiadam súd, aby podľa § 24 odsek (2) Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý je platný od 1.7.2010, bolo maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti navrhovateľa a odporkyne.

 

Ako dôvod pre tento návrh uvádzam to, že obidvaja rodičia sme spôsobilí maloleté dieťa vychovávať, obidvaja rodičia máme o osobnú starostlivosť o dieťa záujem. Som presvedčený, že striedavá osobná starostlivosť je v záujme maloletého dieťaťa a že takto budú lepšie zaistené potreby maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa má silné citové väzby na obidvoch rodičov a zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti je v súlade s jeho vývinovými potrebami a poskytuje mu stabilitu výchovného prostredia tým, že pri striedavej osobnej starostlivosti bude môcť byť maloleté dieťa vychovávané obidvomi rodičmi tak, že tým bude rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom. Súčasne bude striedavou osobnou starostlivosťou rešpektované právo maloletého dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a maloletému dieťaťu tým bude umožnené zachovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

II.

 

Zo skutočností , ktoré sú popísané v odseku I. tohto návrhu vyplýva, že súd môže maloleté dieťa zveriť do striedavej osobnej starostlivosti. Všetky zákonom stanovené podmienky sú splnené a preto nič nebráni tomu, aby bolo maloleté dieťa ........................ zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov dieťaťa.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby konajúci súd vydal nasledovné

 

U z n e s e n i e

 

Maloleté dieťa súd zveruje do striedavej osobnej starostlivosti navrhovateľa a odporkyne tak, že maloleté dieťa bude ................ (týždeň, 2 týždne, x dní) s otcom a ..................... (týždeň, 2 týždne, x dní) s matkou opakovane. Striedavá osobná starostlivosť rodičov o maloleté dieťa sa bude konať opakovane v stanovených časových obdobiach. Striedavá osobná starostlivosť o dieťa začne dňa ..... o .... hodine tým, že v tomto čase začne styk dieťaťa s otcom. Vo veci práv a povinností rodičov súd určuje, že ten rodič, ktorý (na základe tohto rozhodnutia súdu) má práve stanovený styk s dieťaťom nadobúda také práva a povinnosti, ako keby mal dieťa v osobnej starostlivosti a rodič, s ktorý (na základe tohto rozhodnutia súdu) práve nemá stanovený styk s dieťaťom nadobúda také práva a povinnosti, ako keby nemal dieťa v osobnej starostlivosti. Dieťa bude mať trvalé bydlisko na adrese ........................

Odovzdávanie dieťaťa sa bude konať vždy na adrese trvalého bydliska toho rodiča, ktorému končí aktuálny (súdom stanovený) styk s dieťaťom vždy o .... hodine. Rodič, ktorému končí styk s dieťaťom, je povinný v mieste svojho trvalého bydliska maloleté dieťa riadne pripraviť a odovzdať ho druhému rodičovi. (Striedanie sa môže realizovať v škole, škôlke...)

 

Podľa § 62 odsek 6 zákona o Rodine, počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.

 

Súd zveruje dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov s cieľom čo najviac vyjsť v ústrety záujmom dieťaťa a preto súd vyzýva obidvoch rodičov k čo najlepšej vzájomnej rodičovskej spolupráci, aby sa tak čo najviac naplnili záujmy a potreby maloletého dieťaťa počas obdobia realizácie striedavej osobnej starostlivosti.

 

 

 

 

 

 

 

........................... (miesto, dátum) ....................... (meno, podpis) ..................................