Závery medzinárodnej konferencie 2019 v Malage

1) V rámci globálneho scenára sa od roku 2009 značne rozšírila striedavá starostlivosť, hoci výhradná starostlivosť matiek stále prevláda.
2) Potreba spoločných pojmov: Pojmy striedavá starostlivosť, rodičovská zodpovednosť, kontakt alebo prístup sa v jednotlivých krajinách líšia. Z hľadiska sociológie je to nevýhoda pre porovnávacie štúdie.
3) Právne ukotvenie striedavej starostlivosti zvyšuje možnosť dospieť k dohode o striedavej starostlivosti prostredníctvom mediácie. Povinná mediácia nemá zmysel, ak je väčšia pravdepodobnosť, že jeden z rodičov (podľa pohlavia) získa dieťa do svojej starostlivosti.
4) Súd vymenúva rodičovského koordinátora s dvojakým cieľom: predchádzanie možným sporom a pomoc rodinám. Ak sa spor nakoniec dostane na súd, sudcom bude pri rozhodovaní pomáhať rodičovský koordinátor, ktorý koná ako odborný poradca.
5) Uplatňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa pri určovaní starostlivosti sa u veľmi malých detí netočí okolo uprednostnia starostlivosti matky.
6) Najlepším právnym modelom by mal byť model založený na serióznych a spoľahlivých údajoch.
7) Potreba Eurobarometra vydaného pre striedavú starostlivosť [po rozvode a rozchode].
8) Je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na výskum a objasnenie skutočných dôsledkov uplatňovania striedavej starostlivosti na blaho dieťaťa a odporúčané trvanie pobytu dieťaťa u každého rodiča. Vyžadujú sa ďalšie výskumné a objektívne údaje.
9) Hlavnou požiadavkou, ktorú vyžaduje režim striedavej starostlivosti, je skutočná schopnosť oboch rodičov vykonávať rodičovské povinnosti a zodpovednosti s cieľom zaručiť najlepší záujem dieťaťa. Súd musí skontrolovať dôkaz o existencii tejto spôsobilosti.
10) Je potrebné, aby obaja rodičia boli schopní udržiavať vzťah založený na aspoň minimálnom vzájomnom rešpekte.
11) Systém striedavej starostlivosti neznamená rovnaké rozdelenie času starostlivosti medzi rodičov. Naopak, usiluje sa o spravodlivé rozdelenie času v súlade so zamestnaním.
12) Prezumpcia v prospech striedavej starostlivosti by mohla byť užitočným východiskovým bodom. Takto by bolo prijateľné obhajovať skutočnosť, že vyvrátiteľná prezumpcia sa zakladá na skutočnosti, ktorá odráža obvyklý spôsob rozhodovania súdov. Diskusia je zameraná na zlučiteľnosť tejto domnienky so zásadou blaha dieťaťa.
13) Nie spravodlivosti pre jednu polovicu na úkor druhej ... v žiadnej oblasti. Nejde o zníženie ochrany žien. Ide o vykonanie potrebných opráv, z ktorých budú mať
ženy priamy úžitok ... aj všetci ostatní.
14) Rozhodnutie o starostlivosti o dieťa nemôže závisieť od schémy zohľadnenia trestu. Naopak, k určeniu uplatňovania najlepšieho záujmu dieťaťa
by mali viesť otvorené kritériá.
15) Rodičovský plán by sa mal stať nástrojom široko a nevyhnutne využívaným na samoreguláciu a na rovnosť pri zdieľaní rodičovstva.
16) Úroveň konfliktu v prípadoch striedavej starostlivosti je výrazne nižšia ako v prípadoch výlučnej starostlivosti jedného rodiča, z čoho vyplýva menší konflikt pred súdom.
17) Ako môžeme pomôcť traumatizovaným rodičom prevziať zodpovednosť za najlepší záujem dieťaťa? Prevezmite svoju vlastnú zodpovednosť. Neobviňujte len druhú osobu, ale komunikujte a praktikujte to, čo kážete.

Závery medzinárodnej konferencie 2018 v Štrasburgu

V súlade s článkami Dohovoru OSN o právach dieťaťa Medzinárodná rada pre striedavú starostlivosť (ICSP) vyzýva Výbor OSN pre práva dieťaťa, Radu Európy, vlády a profesijné združenia:

1. označiť striedavú starostlivosť ako základné právo dieťaťa
2. zamerať sa na osobitnú potrebu detí rozídených a rozvedených rodičov a to poznať oboch rodičov a byť nimi vychovávaný a podporiť striedavú starostlivosť ako najlepšiu záruku pre ochranu tejto potreby
3. rešpektovať názory detí rozídených a rozvedených rodičov, ktorými vyjadrujú aké rodinné usporiadanie preferujú
4. jasne definovať a realizovať koncept "najlepších záujmov dieťaťa" v kontexte rozchodu rodičov, smerujúci k takému pochopeniu"najlepších záujmov", ktoré je založené na dôkazoch a orientované na dieťa
5. identifikovať, že striedavá starostlivosť je v najlepšom záujme dieťaťa, pretože udržiava vzťah detí s oboma rodičmi a znižuje konflikt medzi rodičmi
6. zabezpečiť v maximálnej možnej miere prežitie a rozvoj detí rozídených a rozvedených rodičov a prijať všetky vhodné legislatívne, administratívne, sociálne a vzdelávacie opatrenia na ochranu týchto detí pred všetkými formami fyzického alebo duševného násilia, zranenia alebo zneužívania, zanedbania alebo zanedbávania, zlého zaobchádzania alebo vykorisťovania, vrátane zavrhovania rodiča ako formy emočného zneužívania detí a rodinného násilia.

Vyzývame vlády a zamestnávateľov:

7. aby zaviedli rodinné politiky, ktoré podporujú a chránia zapojenie oboch rodičov do pracovného a rodinného života, vrátane rovnakej podpory pre matky a otcov, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku a dovolenku z rodinných dôvodov.

Vyzývame Výbor OSN pre práva dieťaťa, Radu Európy a medzinárodné inštitúcie:

8. aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby členské štáty nediskriminovali deti rozídených a rozvedených rodičov na základe rodičovského statusu, najmä pokiaľ ide o odňatie rodiča z každodenného života dieťaťa
9. aby povzbudzovali štáty, ktoré sú signatármi dohovoru, aby prijali striedavú starostlivosť za základ rodinného práva.

Stiahnuť záverečnú správu o konferencii (pdf v angličtine)

Striedavá starostlivosť sa šíri z Rady Európy...

...a verme, že príde čoskoro aj k nám.

Áno, striedavú starostlivosť máme možnosť využívať aj na Slovensku, ale akosi to stále nie je ono. Znovu a znovu sa na nás obracajú rozvádzajúci sa rodičia s prosbami o rady, čo majú urobiť, aby mohli mať deti v striedavej starostlivosti, lebo inštitúcie ako súdy alebo SPODaSK preferujú starostlivosť jedného rodiča, väčšinou matky. Takýto model je využívaný dlhé roky, úrady ho považujú za odskúšaný a zabehnutý. O pozitívnom vplyve striedavky na deti vedia málo alebo nič, výsledky vedeckých výskumov k nám neprenikajú.

A potom je tu štatistika. 8,91% rozhodnutí o striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku za rok 2017 nám hovorí, že viac ako 90% detí prichádza o starostlivosť jedného rodiča. Je to v poriadku? Rozvádzajú sa rodičia medzi sebou, nie s dieťaťom. Je vôbec v poriadku, že aj keď rodič nesúhlasí s tým, že príde o starostlivosť o vlastné dieťa, súd to nerešpektuje a dieťa zverí (ako nejakého zvera) do starostlivosti druhého rodiča? Prečo deti niekomu zverujeme, keď majú svojich rodičov?

Myslíme si, že na Slovensku máme veľké rezervy v rozhodovaní o starostlivosti o deti pri rozchode rodičov. Vítame preto, že Rada Európy sa na problematiku pozerá inak a povzbudzuje členské štáty, aby si osvojili jej pohľad a prístup. Aký pohľad?

Na svojom 36. zasadnutí 2.10.2015 parlamentné zhromaždenie Rady Európy schválilo Rezolúciu 2079/2015 s názvom: Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: úloha otcov. O rezolúcii sme vás informovali a preto ju už dlhšie nájdete na našom webe. Je v českom jazyku, predpokladáme, že ho ovládate a netreba ju prekladať do slovenčiny :)

V Rezolúcii si Rada Európy dovolila také výrazy, ako:

- úlohu otcov vo výchove a v starostlivosti o ich deti, vrátane veľmi malých detí, je treba viac doceniť a patrične ohodnotiť

- otcovia musia niekedy čeliť prekážkam, ktoré vyplývajú zo zákonov, z praktických postupov úradov a zažitých predsudkov

- rozdelenie rodiča a dieťaťa má nenapraviteľný efekt na ich vzťah

- parlament vyzýva členské štáty, aby zaviedli princíp striedavej starostlivosti do svojej legislatívy a k vymedzeniu všetkých výnimiek

- parlament vyzýva, aby členské štáty zohľadňovali striedavú starostlivosť pri priznávaní sociálnych dávok

- parlament vyzýva k vykonaniu všetkých potrebných krokov, aby bolo zaistené, že rozhodnutia o trvalom pobyte dieťaťa a určení styku sú bezvýhradne dodržiavané, najmä v prípadoch, kde sú evidované sťažnosti na problémy pri odovzdávaní dieťaťa

- parlament vyzýva k vedeniu rodičov k tvorbe rodičovského plánu

- parlament vyzýva k zavedeniu platenej rodičovskej dovolenky pre otcov, pričom uprednostňuje model neprenosnej rodičovskej dovolenky.

Vidíme, že keby u nás platilo len to, k čomu vyzvala Rada Európy v roku 2015, bola by situácia pri rozvodoch lepšia. Lenže to nie je všetko. Rada Európy vo svojej podpore otcov a striedavej starostlivosti pokračuje. A pritvrdzuje.

Mali sme to možnosť počuť na nedávnej medzinárodnej konferencii o striedavej starostlivosti. Samotná Rada Európy poskytla svoju budovu Palác Európy pre konanie takejto konferencie. Jasný signál podpory.

Sám generálny tajomník Rady Európy pán Thorbjørn Jagland prevzal záštitu nad konferenciou. Ďalšia podpora.

K účastníkom konferencie sa prihovorila zástupkyňa generálneho tajomníka pani Gabriela Battaini-Dragoni. Použila slová, ktoré sú viac ako jasné - striedavá starostlivosť by mala byť podporovaná, lebo naplňuje záujem dieťaťa, pomáha chrániť ho pred konfliktom a zohľadňuje rovnocennosť a rovnoprávnosť rodičov. Pripomenula, že striedavka nie je najlepším riešením pre všetky prípady, čo je samozrejmé.

Ešte ďalej zašla pani Regina Jensdottir, šéfka divízie detských práv v Rade Európy. Vravela, že Rada Európy podporuje rovnocenné rodičovstvo, podporuje matku a otca ako základ pre dieťa, podporuje rovnoprávnosť mužov a žien aj pri starostlivosti o deti. Rada Európy podľa nej vie, že dieťa potrebuje oboch rodičov a že deti v striedavej starostlivosti majú lepšie výsledky. Vie aj to, že je pre dieťa dôležité udržiavať kontakt s rodičom.

Zo Štrasburgu sa šíri striedavá starostlivosť. Rada Európy už vie o striedavke veľa, informuje členské štáty a vyzýva k jej využívaniu. Slovensko je členským štátom Rady Európy. Formálne. Môžeme byť aj prakticky, ak nenecháme ostatné krajiny utiecť dopredu, napr. v oblasti starostlivosti o deti, ktorých rodičia nežijú spolu.

 

Ďalšie informácie o medzinárodnej konferencii o striedavej starostlivosti v Štrasburgu získate v tomto článku.

Závery tretej medzinárodnej konferencie o striedavej starostlivosti

Nedávno skončila tretia medzinárodná konferencia o striedavej starostlivosti, spolufinancovaná Národnou rodičovskou organizáciou (USA) a Medzinárodnou radou pre striedavú starostlivosť. Téma tohtoročnej konferencie sa týkala konceptu "najlepších záujmov dieťaťa" pri rozvode, zdroja dlhotrvajúcej diskusie v rámci akademických a odborných komunít. Pred mnohými rokmi Hilary Rodham, neskôr rodinný právnik, vyhlásil, že najlepšie záujmy detí nie sú ničím iným ako prázdnou nádobou, do ktorej sa nalievajú predsudky dospelých. Odvtedy vedci zaoberajúci sa rodinou zaujali k štúdiu potrieb a záujmov detí prístup, ktorý je oveľa viac zameraný na dieťa, pohľad - čo je "najlepši záujem dieťaťa z pohľadu dieťaťa".

Počas rokovaní na konferencii sa do popredia a do centra dostala otázka: "Dosiahli sme prelom v chápaní najlepších záujmov detí v situáciách odlúčenia a rozvodu rodiny?" Konkrétne sme sa pýtali, či sme dosiahli bod, v ktorom by sme mohli s určitou istotou dospieť k záveru, že najlepšie záujmy detí zodpovedajú zákonnej prezumpcii spoločnej rodičovskej zodpovednosti za dieťa a rodinu, vyvrátiteľnej v prípadoch rodinného násilia a zneužívania detí. Sme v bode, v ktorom vedecké dôkazy smerujú k tomu, že zavádzajú striedavú starostlivosť ako základ rodinného práva?

Odpoveď na tieto otázky odhalil Dr. Sanford Braver, vedúci expert na najlepšie záujmy detí pri rozchode a rozvode, na záver konferencie, na ktorej boli predstavené prezentácie popredných svetových odborníkov na deti a rozvody z 25 krajín: "Podľa môjho názoru sme dosiahli prelom ... dostali sme sa na druhú stranu. Na základe týchto dôkazov ... sociálni vedci teraz môžu opatrne odporučiť prezumpciu striedavej starostlivosti tvorcom politík." Ďalej dodal: "Myslím, že striedavá starostlivosť má teraz taký dostatok dôkazov ... že dôkazné bremeno by teraz malo padnúť na tých, ktorí sú proti nej, namiesto tých, ktorí ju podporujú."

Uznali sme, že naďalej existuje naliehavá potreba výskumu najmä v dvoch oblastiach, odcudzenia rodičov a intimného partnerského násilia a kríženie týchto oblastí so striedavou starostlivosťou. Nedávny výskum týkajúci sa zavrhovania rodičov ukázal, že je bežnejším a viac oslabujúcim deti, než sme sa predtým domnievali. Niekoľko prezentácií o zavrhovaní rodičov zdôraznilo skutočnosť, že striedavá starostlivosť slúži ako ochranná bašta proti zavrhovaniu rodičov.

Viacerí rečnici sa zamerali na reformu rodinného práva vo svojich krajinách a na záver konferencie sa konštatovalo, že mnohé jurisdikcie sa posunuli smerom k vytvoreniu vyvrátiteľnej právnej prezumpcie striedavej starostlivosti. Nedávne uznesenie Rady Európy napríklad vyzýva členské štáty, aby prijali striedavú starostlivosť za základ rodinného práva ako výsledok vznikajúceho konsenzu vedeckej obce o výhodách striedavej starostlivosti.

Takisto bolo poznamenané, že kľúčom k reforme rodinného práva je nahradenie súčasného právneho štandardu, ktorý okliešťuje najlepšie záujmy dieťaťa, nezužujúcim štandardom "najlepších záujmov", ktorý je zameraný na deti a založený na dôkazoch. Prezentácie a diskusie boli zamerané na:

- obmedzenia súčasného okliešťujúceho štandardu a škody vyplývajúce z takéhoto prístupu

- potreba prístupu, ktorý je postavený na dôkazoch a zameraný na deti, ako alternatívy k súčasnému systému

- dôležitosť zahrnutia názorov detí a samotných rodičov

- dva hlavné faktory - ochrana deti pred konfliktom a umožňenie udržiavať zmysluplné vzťahy s oboma rodičmi a ako najlepšie vedie k tomuto výsledku striedavá starostlivosť.

Ďalšími dôležitými témami konferencie boli nasledovné prezentácie:

- Dr. Linda Nielsen predstavila svoje závery z analýzy 52 štúdií o striedavej starostlivosti v časopisoch v anglickom jazyku a zaznamenala priaznivé účinky striedavej starostlivosti na širokú škálu charakteristík týkajúcich sa blaha detí

- Dr. Richard Warshak hovoril o vývoji svojho konsenzuálneho dokumentu o výhodách striedavej starostlivosti pre dojčatá a batoľatá, ktorý schválilo 110 vedcov na celom svete

- Dr. William Fabricius vravel o výhodách striedavej starostlivosti a väčšej účasti otca a dieťaťa na vzťahu matka a dieťa. Jeho druhý príspevok sa zameral na deti, ktorých matky sa presťahovali a skracovali kontakt dieťaťa s otcom, čo viedlo k poškodeniu vzťahu otca a dieťaťa. Ukázalo sa, že tieto deti častejšie porušujú zákony (kriminalita), podliehajú drogám a alkoholu a je u nich väčší výskyt depresií a úzkostí.

- Dr. Sanford Braver sa zaoberal - a odmietal - staré názory, že štúdie, ktoré preukazujú lepšie výsledky detí v striedavej starostlivosti, sú len zámerne vybratá malá časť výskumov. Zdôraznil tiež, že prínos striedavej starostlivosti sa zvyšuje s každým prírastkom rodičovského času oboch rodičov (vyrovnávaním pomeru času dieťaťa u oboch rodičov až do 50/50).

- Dr. Kari Adamsonsová sa pozerala na kvalitu otcovskej starostlivosti v porovnaní s množstvom času, ktorý majú so svojimi deťmi, a poznamenala, že otcovia potrebujú dostatok času so svojimi deťmi, aby im mohli ponúknuť kvalitu spoločného času

- Dr. Irwin Sandler tiež zdôraznil potrebu kvalitne stráveného času dieťaťa u oboch rodičov, ktorý jasne predpovedá lepšie výsledky pre deti. Bez striedavej starostlivosti sa stráca príležitosť na kvalitný čas s oboma rodičmi.

- Dr. William Austin hovoril o sociálnom kapitáli a väčšej sieti dospelých a detí, ktoré majú k dispozícii deti v striedavej starostlivosti. Sociálny kapitál je dôležitou ochranou proti mnohým "nástrahám" rozvodu so silným konflitkom a môže byť zdrojom dôležitých pozitívnych vzťahov a príležitostí v živote dieťaťa. Takisto diskutoval o koncepcii väzby (zamerania) rodiča na dieťa a poukázal na to, že tak obmedzovanie kontaktu s druhým rodičom, ako aj presťahovanie môžu byť formy príliš silnej väzby na dieťa.

- Dr. Patrick Parkinson hovoril o svojom výskume presťahovania a jeho vplyve na deti a rodičov, pričom konštatuje, že presťahovanie sankcionované súdmi má často silno negatívne dopady na deti a ich vzťah s "opusteným" rodičom. Rodičia, ktorí nemali súdom povolené presťahovanie, takmer všetci normálne pokračovali vo svojich životoch a mali pomerne pozitívne postoje k situácii s deťmi a expartnerom

- Prof. Hildegund Sunderhauf z Nemecka predložila právny pohľad na Európsky dohovor o ľudských právach a Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktoré zaručujú práva detí na vzťahy s oboma rodičmi

- Švédka Malin Bergstrom prezentovala výsledky svojej longitudinálnej štúdie o deťoch v striedavej starostlivosti, pričom dospela k záveru, že deti, ktoré žijú vo výlučnej starostlivosti jedného rodiča, majú takmer dvojnásobok fyzických a duševných zdravotných problémov, v poorovnaní s deťmi v striedavej starostlivosti, ktorá je dnes normou vo Švédsku

- Michael Lamb sa zaoberal otázkou prenocovania malých detí u svojich otcov. Poukázal na to, že doslova stovky štúdií dokazujú, že rodičovská separácia môže byť pre deti ťažká alebo sa jej môžu pomerne dobre prispôsobiť. Rozhodujúcim faktorom, od ktorého závisí výsledok, je, či dieťa udržuje zdravé vzťahy s oboma rodičmi

- Edward Kruk skúmal priesečník striedavej starostlivosti a zavrhovania rodiča ako formy emocionálneho zneužívania detí a poznamenal, že striedavá starostlivosť pôsobí ako ochranná bariéra proti odcudzeniu rodičov.

Podľa prezidenta Národnej rodičovskej organizácie Neda Holsteina, by sa mala striedavá starostlivosť uplatňovať ako vyvrátiteľný základný model, aby motivovala rodičov k spolupráci pri výchove dieťaťa. Verí, že "profesionáli v oblasti duševného zdravia môžu zohrávať veľmi pozitívnu a upokojujúcu úlohu pri prechode k tomuto modelu. Svojim pacientom v problémových vzťahoch by už mal radiť, že ich deti budú s väčšou pravdepodobnosťou lepšie prosperovať v striedavej starostlivosti, keďže môže byť pre rodičov ťažké, aby to prijali vzhľadom na hnev a ubližovanie pri rozchode a rozvode. Úsilie profesionálov, ktoré v súčasnosti venujú nájdeniu jediného starajúceho sa rodiča na základe malých rozdielov v rodičovských schopnostiach, môže byť namiesto toho použité na pomoc rodičom pri smerovaní k vzájomnej spolupráci alebo pri paralelnom rodičovstve. Oveľa viac bude uspokojovať pomáhanie rodinám, aby robili také úpravy, ktoré vedú k harmonickejším vzťahom po rozvode a ich výsledkom sú šťastné deti, ako pomoc súdu pri výbere víťazov a porazených. Každá právna úprava striedavej starostlivosti by mala zabezpečiť financovanie poradenských služieb pre rodiny, takýmto spôsobom môžu byť nahradené prostriedky, ktoré sa v súčasnosti používajú na súdne prisudzovanie starostlivosti."

Ďalšia medzinárodná konferencia o striedavej starostlivosti sa uskutoční v decembri 2018 v Štrasburgu vo Francúzsku.

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/co-parenting-after-divorce/201706/understanding-children-s-best-interests-in-divorce

Striedavá starostlivosť a práva detí

Bratislava, 26.11.2018
Viac ako 200 odborníkov zo 40 krajín prišlo do Paláca Európy v Štrasburgu na medzinárodnú vedeckú konferenciu o striedavej starostlivosti, ktorá sa konala 22.-.23.11.2018 pod záštitou generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda.

Účastníci konferencie 2018

Konferencia v Štrasburgu bola už štvrtou medzinárodnou konferenciou na uvedenú tému. Kým v Bonne v roku 2014 počas prvej konferencie vedci hľadali definície striedavej starostlivosti a porovnávali tento porozvodový model usporiadania rodiny s inými modelmi, vývoj postúpil ďalej a striedavá starostlivosť je dnes uznávaná ako také usporiadanie rodiny po rozvode, ktoré najlepšie naplňuje práva a záujmy detí. Téma tohtoročnej konferencie preto bola „Striedavá starostlivosť, sociálna justícia a práva detí“.
V mene Rady Európy účastníkov pozdravila zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy pani Gabriella Battaini-Dragoni. Priblížila aktuálny pohľad Rady Európy na striedavú starostlivosť a síce, že striedavá starostlivosť by mala byť podporovaná, lebo naplňuje záujem dieťaťa, chráni ho pred konfliktom rodičov a zároveň zohľadňuje rovnosť rodičov. Dodala však, že sa treba pýtať, či je striedavá starostlivosť najlepšia v každom prípade.
Riaditeľka Divízie práv detí v Rade Európy pani Regina Jensdottir pripomenula už známe poznatky, že deti v striedavej starostlivosti majú lepšie výsledky ako deti v starostlivosti jedného rodiča. Samozrejme, pri rozhodovaní o starostlivosti treba prihliadať na individuálne okolnosti každého prípadu.
Okrem iných odborníkov predniesli účastníkom svoje príspevky aj Jean Zermatten, predseda Výboru OSN pre práva dieťaťa v rokoch 2007-2013 a profesor Edward Kruk z Univerzity Britskej Kolumbie v Kanade, ktorý je súčasným prezidentom Medzinárodnej rady pre striedavú starostlivosť (ICSP).
Psychiater Blaise Pierrehumbert z Univerzitnej nemocnice v Lausanne a profesor psychológie z Cambridgeskej univerzity Michael Lamb viedli diskusiu o dôležitosti vzťahových väzieb detí. Profesor Lamb pripomenul vývoj poznatkov o vzťahových väzbách, keďže moderná veda už nehovorí len o jednej vzťahovej väzbe k matke, ale o všetkých dôležitých väzbách dieťaťa k iným ľuďom, najmä k otcovi a prípadným súrodencom.
Slovenskú republiku na konferencii zastupovala PhDr. Dagmar Kopčanová z VÚDPaP svojim príspevkom Možnosti a limity multiprofesionálnej intervencie do rodín využívajúcich striedavú starostlivosť.
Vzorom pre ostatné krajiny môžu byť Švédsko, kde už dnes viac ako 50% detí trávi po rozvode polovicu času s otcom a polovicu času s matkou, Belgicko a Austrália so svojou pokrokovou legislatívou prijatou v roku 2006, ale napríklad aj Španielsko, kde analyzujú, prečo v niektorých regiónoch využíva striedavú starostlivosť viac ako 40% detí (Baleárske ostrovy 47,2% v roku 2017) a v iných regiónoch je to „len“ 10-20% detí, pričom priemer za celé Španielsko za rok 2017 je 30%. Podľa slovenskej štatistiky ministerstva spravodlivosti bolo do striedavej starostlivosti v roku 2017 zverených 8,91% detí.
Vedecké poznatky o striedavej starostlivosti boli v posledných rokoch prenesené aj do laickej verejnosti. V Nemecku považuje striedavú starostlivosť za najlepšie usporiadanie po rozvode 77% z 1400 opýtaných. Na Islande a v Dánsku považuje verejnosť striedavú starostlivosť za normu.
Konferencia poskytla priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov odborníkov ohľadne starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Ukázalo sa, že na svetovej a európskej úrovni sú jasné prínosy striedavej starostlivosti pre deti, rodiny a pre spoločnosť a preto odborníci hľadali cesty, ako rozšíriť využívanie striedavej starostlivosti. Striedavá starostlivosť najlepšie naplňuje práva dieťaťa obsiahnuté v Dohovore o právach dieťaťa, preto by mala byť štandardom pri rozchode rodičov dieťaťa a zamietnutá by mala byť len v jasne odôvodnených prípadoch.

Závery konferencie sú zverejnené na http://www.striedavka.sk/index.php/striedavka/2877-zavery-medzinarodnej-konferencie-2018-v-strasburgu

Túto tlačovú správu si môžete stiahnuť z http://www.striedavka.sk/01_custom_content/dokumenty/TlacovaSprava20181126.pdf

Barbora Kamrlová
predsedníčka OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

 

O 4. medzinárodnej konferencii sa viac dozviete v nasledujúcich článkoch:

 

https://theconversation.com/are-joint-custody-and-shared-parenting-a-childs-right-104277 - článok napísaný ešte pred samotnou konferenciou (po anglicky)

 

https://strasbourg2018.org/ - web konferencie (po anglicky)

http://cira2018.fr/ - web konferencie (po francúzsky)

https://twohomes.org/ - web Medzinárodnej rady pre striedavú starostlivosť (ICSP) - usporiadateľa konferencie (po anglicky)

 

Závery konferencie 2018 v Štrasburgu

Tlačová správa ku konferencii 2018 v Štrasburgu

Podpora Rady Európy rovnocennému rodičovstvu, striedavej starostlivosti a otcom