2. medzinárodná konferencia o striedavej starostlivosti sa konala 9.-11.12.2015 v nemeckom Bonne.

 

Účastníci sa zhodli na nasledujúcich záveroch:

1. Keďže komunita vedcov, ako aj právnici a odborníci v oblasti duševného zdravia, uznali striedavú starostlivosť za životaschopné porozvodové usporiadanie rodiny, ktoré je optimálne pre vývoj dieťaťa a jeho blaho, existuje konsenzus, že právna a psycho-sociálna implementácia striedavej starostlivosti ako prezumpcie by mala bez meškania pokračovať s plným súhlasom a podporou profesionálnych orgánov a združení.

2. Keďže striedavá starostlivosť zahŕňa obe, spoločnú rodičovskú autoritu (rozhodovanie) a spoločnú rodičovskú zodpovednosť za každodennú výchovu a blaho detí, medzi otcami a matkami, v súlade s vekom a vývojom detí, existuje konsenzus, že zákonná implementácia striedavej starostlivosti, vrátane prevzatia spoločných zodpovedností a prezumpcie spoločných práv otcov a matiek, ktorí žijú spolu alebo od seba, má byť zakotvená v zákone.

3. Keďže striedavá starostlivosť sa považuje za najefektívnejší prostriedok na zmiernenie silných rodičovských konfliktov, ako aj na zabránenie prvotného násilia v rodine, existuje konsenzus, že právna a psycho-sociálna implementácia striedavej starostlivosti ako prezumpcie by mala pokračovať s cieľom zmierniť rodičovský konflikt po rozchode. Existuje ďalšia zhoda v tom, že právne a psycho-sociálne uplatňovanie striedavej starostlivosti ako prezumpcie by sa malo podporovať najmä v prípade vysoko konfliktných rodín, s plným súhlasom a podporou profesionálnych orgánov a združení.

4. Existuje konsenzus, že vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú na väčšinu detí a rodín, ale nie na prípady skutočného rodinného násilia a zneužívania detí. V takýchto prípadoch by sa mala uplatniť vyvrátiteľnosť prezumpcie proti striedavej starostlivosti. Existuje konsenzus, že prioritou ďalšieho výskumu striedavej starostlivosti by malo byť križovanie starostlivosti o dieťa a rodinného násilia, vrátane týrania detí vo všetkých jeho formách. Existuje ďalší konsenzus, že prioritou vedcov aj odborníkov práva a duševného zdravia by malo byť vytvorenie právnych predpisov a usmernení v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami v prípadoch s rodinným násilím.

5. Keďže existujú narastajúce dôkazy o tom, že striedavá starostlivosť môže byť prevenciou zavrhnutiu rodiča a je potenciálnym nápravným prostriedkom pre už prebiehajúce situácie zavrhnutia rodiča v rozvedených rodinách, existuje konsenzus, že má byť vykonané ďalšie skúmanie možnosti právnej prezumpcie striedavej starostlivosti v situáciách zavrhnutia rodiča.

6. Keďže terapeutické a mediačné služby sú potrebné pre úspech usporiadaní so striedavou starostlivosťou, existuje konsenzus, že dostupné siete centier pre rodinné vzťahy, ktoré ponúkajú rodinnú mediáciu a iné relevantné podporné služby, sú rozhodujúcimi prvkami akéhokoľvek úsilia o legislatívnu a psycho-sociálnu implementáciu striedavej starostlivosti. Vyzývame vlády, aby vytvorili takéto siete ako potrebný doplnok k vytvoreniu právnej prezumpcie striedavej starostlivosti.

7. Vyzývame členské štáty, aby plne prijali rezolúciu Rady Európy z 2. októbra 2015. Najmä vyzývame členské štáty, aby prijali tieto ustanovenia:
5.5. Zaviesť do svojich zákonov princíp dvojitého bydliska po rozvode.
5.9. Podporovať a rozvíjať mediáciu v rámci súdnych konaní v rodinných veciach týkajúcich sa detí.