1. medzinárodná konferencia o striedavej starostlivosti sa konala 11.7.2014 v nemeckom Bonne.

 

Účastníci sa zhodli na nasledujúcich záveroch:

1. Striedavá starostlivosť je životaschopné rodinné usporiadanie po rozvode

Existuje konsenzus, že ani zúženie najlepších záujmov dieťaťa, ani výlučná starostlivosť jedného rodiča alebo rozhodnutie o jednom bydlisku, neslúžia potrebám detí a rodín po rozvode. Existuje konsenzus, že striedavá starostlivosť je životaschopné usporiadanie rodiny po rozvode, ktoré je optimálne pre rozvoj a blaho detí, vrátane detí rodičov vo veľkom konflikte. Dĺžka pobytu dieťaťa u každého rodiča pri striedavej starostlivosti, potrebná na dosiahnutie blaha dieťaťa a pozitívnych výsledkov, je minimálne jedna tretina, pričom ďalšie prínosy prináša dlhšia doba až do rovnakého (50-50) rodičovského času, zahŕňajúca aj pracovné dni v týždni (rutina), aj víkendy (voľný čas).

2. Striedavá starostlivosť sa definuje ako zahŕňajúca obe: spoločnú rodičovskú autoritu a spoločnú rodičovskú zodpovednosť

Existuje konsenzus, že striedavá starostlivosť je definovaná ako zahŕňajúca spoločnú rodičovskú autoritu (rozhodovanie) a spoločnú rodičovskú zodpovednosť za každodennú výchovu a blaho detí otcami aj matkami, so zohľadnením veku detí a stupňa vývoja detí. Teda "striedavá starostlivosť" je definovaná ako "predpoklad rovnakej zodpovednosti a prezumpcia rovnakých práv, pokiaľ ide o starostlivosť otcov a matiek o deti, ktorí žijú spolu alebo od seba".

3. Vnútroštátne rodinné právo by malo minimálne zahŕňať možnosť striedavej starostlivosti

Existuje konsenzus, že vnútroštátne rodinné právo by malo minimálne zahŕňať možnosť striedavej starostlivosti a to aj proti vôli rodiča. Existuje konsenzus, že striedavá starostlivosť je v súlade s ústavnými zákonmi v mnohých krajinách a s medzinárodnými ľudskými právami a síce právom detí na výchovu od oboch rodičov.

4. Zásady smerujúce k rozhodovaniu o starostlivosti o deti po rozvode

Existuje konsenzus, že nasledujúcimi zásadami by sa malo riadiť rozhodovanie o starostlivosti o deti po rozvode:
(1) striedavá starostlivosť ako optimálne usporiadanie pre väčšinu detí po rozvode a v ich najlepšom záujme
(2) rodičovská autonómia a sebaurčenie
(3) obmedzenie voľnej právomoci súdov vo vzťahu k najlepším záujmom detí.

5. Vyššie uvedené platí pre väčšinu detí a rodín

Existuje konsenzus, že vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú na väčšinu detí a rodín, vrátane rodín s konfliktmi, ale nie na prípady skutočného rodinného násilia a zneužívania detí. Existuje konsenzus, že prioritou ďalšieho výskumu striedavej starostlivosti by malo byť kríženie starostlivosti o dieťa a rodinného násilia, vrátane týrania detí vo všetkých jeho formách, vrátane zavrhnutia rodičov.

6. Dostupná sieť centier pre rodinné vzťahy

Existuje konsenzus, že prístupná sieť centier pre rodinné vzťahy, ktoré ponúkajú rodinnú mediáciu a iné relevantné podporné služby, je rozhodujúca pre vytvorenie právnej prezumpcie striedavej starostlivosti a životne dôležitá pre úspech dohôd o striedavej starostlivosti.