Zaujímavú tlačová správu vydal Ústavný súd Českej republiky 7.8.2017. Týkala sa úpravy styku s maloletými deťmi a zákazu styku. Zo správy vyberáme:
"...Podľa názoru Ústavného súdu prišlo k porušeniu základných práv sťažovateľa na rodinný život a na starostlivosť o deti zaručených článkom 10 ods. 2 a článkom 32 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd."

"Ústavný súd pripomenul, že pri rozhodovaní o úprave styku musia súdy vychádzať z toho, že právom oboch rodičov je v zásade rovnakou mierou sa o dieťa starať a podieľať sa na jeho výchove, s čím korešponduje aj právo samotného dieťaťa na starostlivosť oboch rodičov. Ak je rozhodnutím súdu dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov, je spravidla vždy v najlepšom záujme dieťaťa umožniť mu stretávať sa s druhým rodičom v takom rozsahu, aby bol postulát rovnej rodičovskej starostlivosti čo najviac naplnený."

"Ústavný súd tiež uviedol, že indície škodlivého správania sťažovateľa stále nie sú tak vážne, aby ospravedlňovali neskôr vydaný úplný zákaz jeho styku s maloletými, ktorý musí byť vyhradený pre mimoriadne situácie. V prípade zatiaľ nepreukázaného rizika násilia mal najlepší záujem detí viesť krajský súd k tomu, aby bol sťažovateľovi do skončenia trestného stíhania umožnený aspoň asistovaný styk, ktorý by mu pomohol udržať s deťmi kontakt a zároveň by neutralizoval prípadné negatívne pôsobenie vedľajšej účastníčky na jeho vzťah s maloletými. Hrozba fyzického násilia zo strany rodiča je totiž porovnateľná s ujmou prameniacou zo straty väzieb k jednému rodičovi v dôsledku manipulácie druhým rodičom. Ak vedie jeden rodič svoje dieťa k nenávisti či zapreniu druhého rodiča, učí ho totiž vlastne nenávisti k sebe samému.

V danom prípade teda krajský súd nesplnil svoju povinnosť viesť rodičov ku konštruktívnemu riešeniu krízy ich rodiny. Úlohou štátnych orgánov (a to ako súdov, tak orgánov sociálno-právnej ochrany dieťaťa) je pritom zabrániť ako možnému fyzickému násiliu zo strany rodičov, tak tomu, aby bol jeden z rodičov z dôvodu možnej manipulácie druhým rodičom zo života dieťaťa eliminovaný."

Celú tlačovú správu si môžete prečítať na webe ÚS ČR:

https://www.usoud.cz/aktualne/statni-organy-maji-povinnost-hledat-reseni-predchazejici-jak-riziku-fyzickeho-nasili-n/

Text nálezu Ústavného súdu ČR I. ÚS 1079/17 si môžete prečítať na https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/I._US_1079_17_an.pdf

A nakoniec vyjadrenie sudkyne spravodajky Kateřiny Šimáčkovej: https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=445601&sId&mId