Vo väčšine vyspelých štátov bola ako riešenie po rozchode rodičov legislatívne vyriešená striedavá osobná starostlivosť rodičov o maloleté dieťa. Od 1.júla 2010 bola do zákona zavedená aj na Slovensku novelou Zákona o rodine. Čo vlastne Striedavá osobná starostlivosť (SOS) znamená? Aký má význam? Ako ju aplikovať v praxi? Čo to znamená pre deti, rodičov, súdy, špecialistov? Tu sú najčastejšie otázky a odpovede na ne.

1. Prečo bolo potrebné schváliť striedavú osobnú starostlivosť?

Aj u nás platí zákon, ktorý nehovorí o materstve, ale o rodičovstve. V praxi je však 90 percent detí po rozvode zverených do výchovy a opatery matiek. Mnohé matky potom zneužívajú dieťa ako prostriedok pomsty, či ako nástroj vydierania otca, odmietajú žiadúci častý kontakt otca a dieťaťa. Hlavným dôvodom takéhoto nečestného konania je úmyselná citová ujma, ktorú matka prostredníctvom dieťaťa spôsobuje exmanželovi, resp. bývalému druhovi či partnerovi. Muž často vôbec nevie, čo sa deje s jeho potomkom. Z dieťaťa sa v rukách matky stáva rukojemník, za ktorého žiada každomesačné výkupné v podobe finančného príspevku na výchovu a opateru. Z praxe vieme, že väčšina žien, ktoré s takzvanou striedavkou nesúhlasia, má záujem predovšetkým na tom, aby neprišli o tento zdroj peňazí.
Zákon o SOS bolo potrebné preto prijať, pretože v určitých prípadoch sa dieťa stávalo v rukách rodiča, ktorému bolo zverené do OS, rukojemníkom. Okrem toho stále viac otcov túžilo byť rovnocenným a rovnoprávnym rodičom, ktorí svoje deti vychovávajú aj po rozvode. Zákon bolo potrebné schváliť s tým, aby boli záujmy detí čo najlepšie ochránené.

2. V čom sú základné úskalia striedavej osobnej starostlivosti?

Všetko je o ľuďoch a pre ľudí. Preto vidím v SOS jediné úskalie – rodič, ktorý chce byť výhradným majiteľom lásky dieťaťa, urobí všetko pre to, aby pred súdom dokázal, že v prípade jeho dieťaťa je SOS nerealizovateľná tým, že bude zámerne mariť snahu druhého rodiča o korektné a správne rodičovstvo v SOS. Vidím veľké riziko v tom, že rodič, ktorému by v situácii neexistencie SOS bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti, urobí všetko pre to, aby zmaril SOS a následne požiadal súd o zverenie dieťaťa do OS. Iné riziká nevidím.

3. Ako je to vo vyspelých demokratických krajinách v zahraničí?

Predkladatelia návrhu striedavky sa inšpirovali práve v zahraničí - v severských krajinách, ale aj v Česku, kde je už striedavá starostlivosť uvedená do praxe. V zahraničí berie súd do úvahy rovnoprávnosť rodičov. Aj keď otec nejaví o striedavú osobnú starostlivosť záujem, ona je povinnosťou a zodpovednosťou rovnako otca i matky a tak sa musia obaja starať o dieťa striedavo. V Česku je už takmer 7000 detí (údaj k roku 2010) v striedavej starostlivosti a problematických prípadov z tohto množstva je len minimum. Netreba sa báť. Striedavka pochopiteľne nie je pre každého - nie je pre alkoholikov, násilníkov či pre narkomanky. V skutočnosti má na Slovensku o striedavku záujem asi 50 percent rodičov. Je výhodou nášho zákona, že aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov stačí, že druhý o striedavku požiada.
Zákon o SOS je zámerne skopírovaný z ČR s tým, že je tam veta, ktorá blokuje bezdôvodný nesúhlas rodiča s SOS. Zákon je zámerne skopírovaný z ČR, pretože je v ČR v praxi už 12 rokov, je odskúšaný, je dobrý a iba bol mierne vylepšený citovanou vetou. ČR a SR sú štáty bývalej ČSFR, obidva štáty sú rovnaké sociálne, vekovou skladbou obyvateľstva, mentalitou či generačne. Zákony o rodine v ČR a v SR sú identické s minimálnymi rozdielmi. Nebol dôvod objavovať objavené a preto bol zákon o SOS prebraný z ČR.

4. Nebolo potrebné striedavku najskôr experimentálne overiť?

To už za nás urobili v zahraničí, takže my nemusíme skúšať odskúšané. V zahraničí bolo zrealizovaných množstvo výskumov ohľadne starostlivosti o deti po rozchode rodičov. Boli robené malé štúdie, ale aj mnohoročné, boli porovnaní dospelí, ktorí si vo svojom detskom veku prešli rozchodom svojich rodičov. Výsledky štúdií jasne ukazujú, že model, v ktorom zostanú v maximálnej možnej miere do života dieťaťa zapojení obaja rodičia je najlepší. Preto doposiaľ nikde v zahraničí nezúžili možnosť zveriť dieťa pri rozchode rodičov do spoločnej starostlivosti, práve naopak, percentá detí takto zverených stále narastajú. Model striedavky bol v minulosti dostatočne overený, výsledky už boli podrobne skúmané a tak môžeme tento model smelo uplatňovať v praxi.

5. Treba iniciovať verejnú diskusiu na túto tému a kto by to mal urobiť?

Novela zákona už bola schválená, poslanci parlamentu - koaliční i opoziční, muži i ženy – ju odsúhlasili jednohlasne. To nasvedčuje, že ľudia si uvedomujú problém detí z rozvedených rodín. Diskusiu teda treba iniciovať najmä na tému, aké pozitíva priniesla novela zákona a ako čo najviac rozšíriť model striedavky v praxi. Ako riešiť situáciu, keď je jeden rodič z Košíc a druhý z Bratislavy? Ako má psychológ pracovať s rodičmi počas rozvodu alebo v psychologickej poradni?
Verejná diskusia bola zrealizovaná v období od podania návrhu zákona o SOS do parlamentu, až do podpísania SOS prezidentom – obdobie cca január – máj 2010. Oponenti sa neozvali, i keď by im médiá určite veľmi rady poskytli priestor.

6. Súdy majú podľa doteraz platného Zákona o rodine povinnosť dbať na to, aby po ich rozhodnutí bolo "rešpektované právo dieťaťa na zachovanie vzťahu k obom rodičom". Robia tak?

Od čias socializmu sa tu dokola kopíruje model bez opory v zákone, že otec má právo "vidieť" dieťa raz za dva týždne na víkend, čo je nezmysel, lebo sa tak otec nemôže podieľať na výchove dieťaťa a na zodpovednosti zaň. Je to tzv. "víkendový/prázdninový tato", čím sa neguje podstatná rola otca v živote dieťaťa a absentuje mužský vzor, čo má negatívny vplyv na psychický vývin detí.
Súdy sa vždy pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do OS a pri určení styku s dieťaťom opierajú v prvom rade o záujem dieťaťa. Hovorí sa, že spravodlivosť je slepá a súčasne, že keď dvaja robia to isté, tak nikdy nerobia to isté. Možno, že toto je vysvetlenie, prečo je doterajšia prax súdov už neudržateľná – súdy sa musia vyrovnať s tým, že doba sa mení dynamickejšie, než si ktokoľvek stíha uvedomovať. Zákona nepredbiehajú dobu – zákony vždy dobiehajú dobu a spoločenskú objednávku. Preto je prirodzené, že zákon o SOS nie je prevenciou. Zákon o SOS je dôsledkom toho, že súdy doteraz nekonali tak, aby vždy bolo rešpektované právo dieťaťa na zachovanie rovnocenného a rovnoprávneho vzťahu k obidvom rodičom.

7. Rodičia mohli aj doteraz po dohode požiadať súd o schválenie striedavej starostlivosti. Stávalo sa to?

Áno, ale to sú skôr výnimočné prípady, a stalo sa, že súdy aj napriek dohode rodičov na striedavke zamietli ich návrh a rodičia museli tento model aplikovať navzdory rozhodnutiu súdu. Istá právnička má dvoch synov a už 15 rokov s bývalým manželom aplikujú striedavú starostlivosť, obaja majú svoje nové rodiny a z chlapcov vyrástli spokojní absolventi právnickej fakulty s rovnakým vzťahom k obom rodičom.

8. Nie je problém, ak dieťa nebude mať jeden domov, jedno stabilné miesto? Nie je ten zákon skôr pre otcov ako pre deti?

"Domov je tam, kde je tvoje srdce." Negatívny vplyv na deti majú skôr traumatické odlúčenia od otcov po dvoch dňoch. Deti nechápu, prečo u jedného z rodičov, ktorého majú rovnako radi ako druhého, môžu tráviť len štyri dni a u druhého takmer celý mesiac. Dieťa má dva domovy, ako má dve ruky, dve nohy, dve oči. Čím viac ľudí ho má radšej, tým je to preň prospešnejšie.
Každé dieťa aj z úplnej rodiny spí neraz celé prázdniny u starých rodičov. Nepoznám prípad psychickej ujmy dieťaťa z takéhoto pobytu, ale ani psychologičky, ktoré by sa týmto druhým domovom dieťaťa niekedy zaoberali.
Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia, avšak to nie je podmienené existenciou iba jedného bydliska. Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia v láske a starostlivosti, ktorú dostáva.
Zákon je pre deti. Ak by zákon nebol pre deti, tak by sa vo verejnej a aj v odbornej diskusii veľmi energicky a razantne ozvali odborníci s tým, že zákon je proti záujmom detí.

9. Ako by mala vyzerať striedavá starostlivosť? Budú sa rodičia striedať po týždňoch, mesiacoch? Čo ak majú obaja partneri nové rodiny?

Každý si nájde svoj model - podstatné je, aby bol (alebo sa čo najviac blížil k) 50:50. Niekedy je vhodný mesačný interval a vo vzdialenejších mestách dokonca ročný – dieťa rok chodí do školy u jedného z rodičov a druhého navštevuje a ďalší rok naopak.
Rodičia majú práva a povinnosti – súd by mal iba schváliť, alebo neschváliť SOS s tým, že rodičia v rámci svojich povinností, majú povinnosť dohodnúť si optimálne striedanie... Ak sa rodičia nedohodnú, tak za oprimálne pokladám čo najdlhšie doby. Osobne inklinujem k dobe 1 týždeň a viac a domnievam sa, že za optimálne je možné pokladať dobu minimálne 1 mesiac.

10. Každý z rodičov má však iné výchovné metódy...

Aj u nerozídených partnerov je rozdiel v prístupe k dieťaťu, takže ide skôr o povahové danosti, ktoré však dieťa aj tak dedí. Ak jeden rodič hrá na hudobný nástroj, druhý je zručný v remeslách, obaja dávajú dieťaťu rozmanitosť, ktorú potrebuje.
Tak to bolo odjakživa, odkedy sú ľudia ľuďmi a nikomu to nevadilo. Nemusíme z toho zrazu robiť problém práve v prípade striedavej starostlivosti.

11. Je Slovensko vôbec pripravené na takúto novinku?

Už dávno meškáme za spoločenskou objednávkou. V susednej Českej republike je striedavka zákonom umožnená od roku 1998.
Prax ukazovala a ukazuje, že myslenie v hlavách odborníkov bolo treba zmeniť zákonom. Myslenie v hlavách emocionálne zrelých rodičov už bolo na SOS dávno pripravené.

12. Ostáva rodič po rozluke zákonným zástupcom dieťaťa?

Áno. Rozhodnutím o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov nestráca druhý rodič svoje rodičovské práva a povinnosti a nejde ani o právne obmedzenie ich výkonu. Je teda plne zodpovedný za výchovu dieťaťa, má právo rozhodovať o dieťati a spravovať jeho majetok. Rozhodnutie súdu len upravuje výkon rodičovských práv a povinností.

13. Ako často si rodičia deti striedajú?

V jasličkárskom veku dieťaťa po 1 dni, v škôlkárskom veku po 2 až 7 dňoch, vo veku ZŠ po týždni, ale vždy s možnosťou denných návštev druhého rodiča a využitím technických prostriedkov na komunikáciu. V stredoškolskom veku po 2 týždňoch a počas VŠ si dieťa väčšinou vie požiadať o úpravu, ktorá je preň najlepšia,Pozri bod 9.

14. Čo ak sa jeden z rodičov rozhodne odcestovať do zahraničia?

Sloboda so sebou prináša zvýšené nároky na zodpovednosť. Každý rodič by preto mal dôkladne zvážiť zásadné zmeny svojho života a ich vplyv na dieťa a jeho vzťah k druhému rodičovi.

15. Potrebuje dieťa matku?

Dieťa potrebuje oboch rodičov.
"Definitívny a nezvratný rozpad rodiny má za následok nielen deformáciu vzťahu dieťaťa s otcom, ale aj jeho psychického vývinu. Pri neexistujúcom styku dieťaťa s druhým rodičom dochádza k rizikám pre vývoj dieťaťa", hovorí Doc. Eduard Bakalář, Csc. - " Existuje tzv. Syndróm zavrhnutého rodiča, kedy vzťah otec-dieťa prestane existovať alebo sa posunie do neprirodzenej polohy. Týmto syndrómom trpí asi 25% detí zverených do výchovy jedného rodiča, čo je niekoľko tisíc detí ročne. Čiastočnými prejavmi syndrómu trpia aj ostatné deti, bezproblémové vzťahy s otcom po rozvode sú výnimočné – len asi 15% detí. Riziká pôsobenia tohto syndrómu je vidieť v strate všetkého, čo s druhým rodičom súvisí – nielen hmotných statkov, ale aj praktickej každodennej pomoci, výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Navyše dochádza k zabrzdeniu a deformácii emocionálneho vývinu, kedy vplyvom tzv. programovania matkou potláča pôvodnú pozitívnu emóciu voči druhému rodičovi. Dieťaťu sa navyše naruší sebadôvera, keďže uverí, že otec, človek, z ktorého pochádza, bol nejakým spôsobom zlý, "nevhodný". Ďalšiu oblasť problémov vidieť v nemožnosti zdravého psychosociálneho vývinu. Keďže chýba nielen výchovný, ale aj model k prevzatiu sexuálnej roly a identity. Tieto riziká je možné zmierniť významnou mierou, ak dieťa udržiava s oboma rodičmi "láskyplný, zmysluplný a pravidelne kultivovaný vzťah" a to aj bez ohľadu na vzájomné vzťahy rodičov."

16. Prispieva Striedavá starostlivosť k rozvodovosti?

Práve naopak, v súčasnosti podávajú ženy dva krát viac návrhov na rozvod ako muži. Matka má istotu, že dieťa bude pridelené jej, čo prispieva k ľahkovážnemu prístupu k rozvodu. Pri striedavke istotu stráca a rozmyslí si, či sa chce naozaj rozviesť. Trend narastania rozvodov bol pred SOS. SOS je reakciou na nárast rozvodovosti.

17. Ako je to s výživným pri striedavke?

§ 62 Zákona o rodine, odsek 6 znie: "Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."