Obal DVD Vitaj späť Pluto

Zavrhovanie rodiča je negatívny jav známy takmer po celom svete. Viacerí odborníci psychológovia sa špecializujú práve na tento problém. Jedným z nich je aj známy americký psychológ Dr. Richard A. Warshak. Spoločne s kolegom Dr. Markom R. Otisom spracovali pomôcku, ktorá pomáha rodinám postihnutým týmto problémom.

Svoj program nazvali Vitaj späť Pluto (Welcome back Pluto). Distribuovaný je na DVD médiách, takže je použiteľný takmer v každom počítači alebo DVD prehrávači. Spracovali ho odborníci a určený je jednak psychológom a iným odborníkom, ktorí sa s problémom zavrhovania rodiča stretávajú pracovne a ich úlohou je pomáhať postihnutým rodinám, avšak použiť ho môžu aj postihnuté rodiny pri dodržaní zásad, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke dodávanej spolu s DVD.

Štefan Matula

Niet pochýb o tom, že rozvod rodičov znamená pre ich deti traumatizujúcu skúsenosť, s ktorou sa postupne musia s väčším či menším úspechom vyrovnávať, a že vždy obsahuje riziko poškodenia ich zdravého psychického a emocionálneho vývinu. Rozvod je zánikom manželstva, ale obaja manželia zostávajú rodičmi svojich detí, a preto by sa mali usilovať o jeho čo najbezbolestnejší priebeh.
Dieťa sa v rozvodovej situácii nevie orientovať, stráca základné istoty, cíti sa ohrozené, nemá možnosť adekvátnej obrany, rodičia s ním často manipulujú ako s najúčinnejšou zbraňou proti partnerovi.
Celý článok si môžete prečítať na http://www.vop.gov.sk/files/File/Zborniky/Prava_deti_2005.pdf na strane 26.

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická Fakulta

Katedra sociální patologie a prevence

LANGHAMMEROVÁ, Kamila. Syndrom Zavrženého Rodiče. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2015, 82 s. Bakalářská práce pojednává o příčinách vzniku, průběhu a důsledcích syndromu zavrženého rodiče. Teoretická část popisuje základní pojmy, jako jsou rodina, rodinný systém, rodinná resilience, výchovné styly, rozvod/rozchod a vliv důsledků tohoto jevu na dítě, rodiče, zavrţeného rodiče a příbuzné.
Cílem praktické části je zjistit, co je příčinou vzniku syndromu zavrženého rodiče a poukázat na nedostatky při jeho klasifikaci a následném řešení. Předložené kazuistiky syndromu zavrženého rodiče jej zobrazují ze dvou rozdílných pohledů terapeutického a právního systému.

Celú bakalársku prácu Kamily Langhammerovej si môžete prečítať na http://www.striedavka.sk/01_custom_content/dokumenty/diplomovky/LanghammerovaKamila-SyndromZavrzenehoRodicePAS.pdf.

2. októbra 2015 prijala Rada Európy rezolúciu č. 2079 "Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: úloha otcov". Rezolúcia prináša konkrétne doporučenia zmien a jasne signalizuje nutnosť prijatia takých opatrení, ktoré povedú k zrovnoprávneniu postavenia mužov a žien v oblasti výchovy a starostlivosti o deti po rozdelení rodiny, s dôrazom na striedavú starostlivosť ako formu porozvodovej starostlivosti, ktorá je v najlepšom záujme dieťaťa. Zároveň rezolúcia apeluje na vytvorenie patričných podmienok pre rodičov v rámci poručenských konaní a po nich, aby bolo možné striedavú starostlivosť v praxi realizovať a odkazuje aj na "Cochemský model". Vďaka pani Markéte Novákovej vám prinášame preklad rezolúcie do českého jazyka aj originálne znenie v angličtine.

Ministerstvo spravodlivosti Bádenska-Wurttemberska

Všetko, čo potrebujete ako rodičia vedieť o postupoch a o starostlivosti o vaše spoločné dieťa

Elternkonsens – zosúladené postupy v záujme dieťaťa

Rozvádzate sa alebo rozchádzate so svojim partnerom? Rozchod rodičov je pre deti veľmi stresujúca udalosť. Chcete, aby vaše dieťa trpelo rozvodom čo najmenej. Svojmu dieťaťu pomáhate, ak nezvyšujete na neho tlak spochybňovaním práv na styk s rodičom alebo na starostlivosť druhého rodiča. Vaše dieťa by sa nemalo stať predmetom rodičovských sporov.

Hľadanie priateľskej dohody

Mali by ste hľadať spoločné riešenie ešte pred súdnym konaním. Vo väčšine prípadov je vzájomná rozumná dohoda výhodnejšia ako rozhodnutie súdu. Vy ste rodičia a svoje dieťa poznáte lepšie ako ktokoľvek iný. Po prvé a predovšetkým je vašou zodpovednosťou zabezpečiť blaho vášho dieťaťa. Všeobecne platí, že deti potrebujú oboch rodičov – svoju matku, aj svojho otca.

Pri hľadaní spoločnej dohody môžete využiť široké možnosti pomoci. Rad poradenských služieb prispôsobených vašim potrebám, kompetentný úrad pre blaho mladých (Jugendamt) a rôzne poradenské centrá v mieste vášho bydliska vám poskytnú pomoc.

13.2.2013

Kľúčové zistenia takmer 30-ročného výskumu:

(1) Deti, tráviace 35-50% času s každým rodičom, v porovnaní s deťmi, ktoré žijú len s jedným rodičom a trávia nejaký čas s druhým rodičom, sú na tom lepšie v oblastiach: školských schopností, závislostí na drogách a alkohole, fajčení, kriminalite, zdravotných problémov prameniacich zo stresu, emocionálnych problémov, problémov so správaním a kvality a trvácnosti vzťahov s obomi rodičmi.

(2) Tieto lepšie výsledky sú dosahované aj v prípadoch pretrvávajúcich verbálnych konfliktov vysokého stupňa medzi rodičmi a aj v prípadoch, keď jeden z rodičov nesúhlasil so starostlivosťou o dieťa oboma rodičmi.

(3) Väčšina detí, ktoré boli v starostlivosti oboch rodičov, hovorí, že nepohodlie vyplývajúce z dvoch domovov bolo prevážené benefitmi. V kontraste s tým, veľká väčšina detí, ktoré sa stretávali s jedným z rodičov len počas víkendov alebo v strede týždňa, hovorí, že chcú tráviť s nerezidenčným rodičom viac času.

Linda Nielsen, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Skrátená verzia. Celý list v angličtine je k dispozícii na http://www.striedavka.sk/01_custom_content/LindaNielsenLetter.pdf.

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA
INŠTITÚT ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. LADISLAVA NOVÉ ZÁMKY

 

VPLYV STRIEDAVEJ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI NA MALOLETÉ DIEŤA A NA ČLENOV RODINY PO ROZVODE Z POHĽADU SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

 

Diplomová práca

Nové Zámky 2015

MAREK HLAVATÝ

 

Abstrakt

HLAVATÝ, Marek: Vplyv striedavej osobnej starostlivosti na maloleté dieťa a na členov rodiny po rozvode z pohľadu sociálneho pracovníka. [Diplomová práca]/ Marek Hlavatý – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky. Katedra sociálnej práce. – Školiteľ: PhDr. Dušan Demčák, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister sociálnej práce. – Nové Zámky : Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, 2015. 75 s.

Práca pojednáva o striedavej osobnej starostlivosti ako jednej z možností porozvodovej starostlivosti o maloleté dieťa. Prvá teoretická časť diplomovej práce pojednáva o inštitúte striedavej osobnej starostlivosti, definuje najlepší záujem dieťaťa, opisuje Cochemský model a vyživovaciu povinnosť rodičov pri striedavej osobnej starostlivosti. V ďalšej časti sa autor venuje stavu na Slovensku pri rozhodovaní o porozvodovom zverení dieťaťa do starostlivosti rodičov, rozoberá výskumy a štúdie uskutočnené v krajinách, kde je striedavá starostlivosť už dlhodobou súčasťou a porovnáva striedavú starostlivosť s výlučnou starostlivosťou. Podstatou empirickej časti diplomovej práce je vlastný kvantitatívny výskum o vplyve striedavej osobnej starostlivosti na maloleté dieťa a na členov rodiny po rozvode. Cieľom bolo zistiť a porovnať, ako vplýva rozvod na dieťa a členov rodiny v situácii, keď bolo po rozvode dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti a keď bolo zverené do starostlivosti jedného z rodičov. Výskumnou metódou bol dotazník a výskumu sa zúčastnilo 145 respondentov zo Slovenska a Českej republiky. Pri signifikancii 0,05 ako signifikantné v prospech striedavej osobnej starostlivosti vyšli rozdiely pri indikátoroch vzťah rodiča s dieťaťom (p = 0,003424), vzťah druhého rodiča s dieťaťom (p = 0,015063), komunikácia rodičov (p = 0,041811), spolupráca rodičov (p = 0,001945), stretávanie sa rodiča s dieťaťom (p = 0,00093), vychovávanie dieťaťa rodičom (p = 0,0005), oddelené žitie rodičov (p = 0,001892), vplyv rozvodu na kvalitu života rodiča (p = 0,023892), pretrvávajúce konflikty rodičov (p = 0,020992) a nové konflikty rodičov (p = 0,001951). Ako nesignifikantné vyšli rozdiely v indikátoroch vplyv rozvodu na kvalitu života dieťaťa (p = 0,235788) a vplyv rozvodu na kvalitu života druhého rodiča (p = 0,263267).

Kľúčové slová
Rozvod. Záujem dieťaťa. Striedavá starostlivosť. Rodičia.

 

Tu si môžete prečítať celú diplomovú prácu od Mareka Hlavatého.