"Rok trvajúce konanie o výkon neodkladného opatrenia vo veci styku s maloletým dieťaťom nepochybne negatívne ovplyvňuje rodinný život sťažovateľa a vzťahovú väzbu s jeho maloletou dcérou a pre úplnú absenciu prítomnosti v jej živote aj právo na riadnu rodičovskú starostlivosť a výchovu.

...Ani po uplynutí jedného roka od podania návrhu teda okresný súd svojimi opatreniami nezabezpečil požadovaný styk sťažovateľa s jeho maloletou dcérou nariadený právoplatným neodkladným opatrením, ktorého účelom bolo zabezpečiť styk bezodkladne, aby nedošlo k nenapraviteľnému poškodeniu vzťahu otca s dcérou v priebehu základného konania."

Nález II. ÚS 51/2019