Striedavú starostlivosť o deti podporil aj Krajský súd v Ostrave

Tlačová správa

Bratislava 3. novembra 2015

Do diskusie o striedavej osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi po rozvode a rozchode rodičov významne prispel tiež Krajský súd v Ostrave. Vo svojom rozhodnutí o predbežnom opatrení, ktoré na svojich stránkach publikuje Striedavá starostlivosti o deti, slovensko - česká spoločnosť, súd riešil predbežnú úpravu osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi po dobu súdneho konania. Matka pôvodne deti premiestnila na Slovensko, čo bolo považované za tzv. medzinárodný únos a slovenské súdy nariadili návrat detí do krajiny obvyklého pobytu, teda do Českej republiky. Po návrate detí podala matka návrh na nariadenie striedavej starostlivosti o deti obidvomi rodičmi, ktorému Krajský súd v Ostrave vyhovel tak, že deti sa zverujú vždy v mesiacoch 2., 4., 6., 8., 10. a 12. každého roka do osobnej starostlivosti matky, a vždy v mesiacoch 1., 3., 5., 7., 9. a 11. každého roka do osobnej starostlivosti otca. Súd ďalej uložil každému rodičovi povinnosť umožniť druhému z rodičov kontakt s oboma mal. deťmi prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefónom každú nedeľu v čase od 18.00 h. do 19.00 h., a to minimálne po dobu 30 minút, a tiež osobný styk s mal. deťmi v mieste trvalého bydliska vždy druhú nedeľu v mesiaci v čase od 13.00 h. do 16.00 h.

V odôvodnení svojho rozhodnutia súd zdôraznil, že predbežná úprava výchovného prostredia nemá zamedziť druhému z rodičov výkon jeho rodičovskej zodpovednosti k mal. deťom. Rovnako tak absencia dobrej komunikácie medzi rodičmi a nemožnosť dosiahnuť dohodu rodičov nemá byť dôvodom pre zverenie detí do (predbežnej) starostlivosti iba jedného z rodičov, ak sú citové väzby medzi deťmi a oboma rodičmi zachované, obaja majú o starostlivosť o mal. deti záujem a pre túto starostlivosť majú porovnateľne kvalitné predpoklady. Najlepším záujmom detí je, aby rozpad vzťahov medzi rodičmi pocítili čo najmenej (pozri rozhodnutie Ústavného súdu ČR, sp. zn. III. ÚS 1206/09). Súd o predbežnej úprave výchovného prostredia má rozhodovať tiež v najlepšom záujme detí a vziať do úvahy existenciu pokrvného puta medzi deťmi a rodičmi, mieru zachovania identity dieťaťa a jeho rodinných väzieb, schopnosť každého rodiča usilujúceho o zverenie dieťaťa do starostlivosti zabezpečiť jeho vývoj, fyzické, vzdelávacie, emocionálne, materiálne a iné potreby a v neposlednom rade želanie dieťaťa (pozri rozhodnutie Ústavného súdu ČR, sp. zn. I. ÚS 2483/13). Záujmom detí nepochybne je, aby boli predovšetkým v starostlivosti oboch rodičov. Ponechanie detí v predbežnej osobnej starostlivosti otcovi, ktorý neumožnil matke stály pobyt s deťmi v obvyklom bydlisku detí na území ČR, by bol neodôvodneným trestom matky a vo výsledku by sa mohol negatívne odraziť na citových väzbách matky s deťmi. Pre rozhodnutie, ktorému z rodičov dať prednosť z hľadiska jeho lepších predpokladov pri starostlivosti o mal. deti, je významné tiež to hľadisko, či rodič uznáva úlohu a dôležitosť druhého rodiča v živote dieťaťa (pozri rozhodnutie Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 266/10). Neochotu otca dosiahnuť dohodu s matkou a matke umožniť spravodlivý podiel na kontaktoch s mal. deťmi nemožno podporiť "odmenou otca" v tom zmysle, že matkin návrh na predbežnú úpravu striedavej osobnej starostlivosti súd zamietne. Takejto úprave totiž nebráni ani vek a potreby detí, zatiaľ oboch predškolského veku.

Striedavú osobnú starostlivosť o deti obidvomi rodičmi v minulom roku významne podporil český Ústavný súd. V Českej republike je využívaná približne v desiatich percentách prípadov úpravy po rozvodovej osobnej starostlivosti. Na Slovensku tento podiel dosahuje na niektorých súdoch cez dvadsať percent, u Okresného súdu v Malackách činí podľa aktuálnych štatistických údajov 62 percent.

Spomínané rozhodnutie Krajského súdu v Ostrave je publikované tu:

http://www.striedavka.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2820:striedava-starostlivost-05&catid=67:blog-judikatura-rozhodnutia-sudov&Itemid=224