Návrh na úpravu styku rodiča s maloletými deťmi


(§ 25 ods. 3 ZR)

Okresný súd Bratislava 4
Saratovská 1/A
841 44 Bratislava

Návrh na úpravu styku s maloletými deťmi

Navrhovateľ: Ján Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR
adresa na doručovanie: Hagarova 25, Bratislava 831 05

Odporkyňa: Viera Nováková, rod. Danková
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR

 

 

Maloletí: Filip Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 16. 8. 1995
občan SR

Jakub Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 18. 6. 1999
občan SR

Trojmo

Bez poplatkovej povinnosti

Manželstvo účastníkov (rodičov maloletých) bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava 4 zo dňa 21. 6. 2004, č. k. 41C/182/2002, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 5. 7. 2004. Maloletí Filip Novák, nar. 16. 8. 1995, a Jakub Novák, nar. 18. 6. 1999, boli na čas po rozvode zverení do osobnej starostlivosti matke. Úprava styku otca s maloletými nebola súdom realizovaná.

Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu Bratislava 4
Rodné listy maloletých

Matka maloletých od rozvodu manželstva negatívne zasahuje do styku otca s deťmi. Už od počiatku ho korigovala podľa vlastných nálad a potrieb s odôvodnením, že sú deti malé a ona vie najlepšie, čo potrebujú. Pri svojich rozhodnutiach nerešpektovala žiadne návrhy otca, bránila mu stráviť s deťmi spoločne viac než pár hodín, podmieňovala stretnutie ďalšími finančnými príspevkami na domácnosť. Počas celého roka 2004 a 2005 sa tak otec mohol s deťmi stretnúť priemerne dvakrát mesačne maximálne na tri hodiny, aj to len za prítomnosti matky alebo iného člena jej rodiny. Nikdy s deťmi nebol sám, nemohol ich ani začleniť do svojho nového života. Po odsťahovaní zo spoločnej domácnosti od odporkyne si založil novú domácnosť v Bratislave na Hagarovej ulici č. 25, kde má dodnes prenajatý 3-izbový byt. V byte má vytvorené všetky podmienky na to, aby tam s ním mohli tráviť čas aj deti. Zariadil pre nich osobitnú izbu.

V novembri 2005 otec z finančných dôvodov prijal prácu vo Veľkej Británii, takže sa osobný kontakt s deťmi takmer úplne prerušil. Z Británie sa prvýkrát vrátil až v júli 2006, hneď kontaktoval matku maloletých a žiadal, aby mu umožnila stretnutie so synmi. Odpovedala mu, že má ísť tam, kde bol doteraz, keď mu deti nechýbali. Pritom sa on opakovane snažil s deťmi nadviazať kontakt, volal matke a písal sms správy, kde žiadal, aby mu umožnila s deťmi hovoriť. Založil pre ne e-mailovú schránku a počas júlovej návštevy v roku 2006 im doniesol nový notebook, aby mali možnosť skypovať. Odporkyňa od neho počítač zobrala, avšak deti sa na skype ani e-mail nikdy nepripojili. Hoci bol navrhovateľ v júli 2006 doma dva týždne, s deťmi sa mu spojiť nepodarilo. Matka s nimi náhle odišla na neznáme miesto, nereagovala na telefonáty ani sms správy. Na Slovensko sa opätovne vrátil na Vianoce 2006, kedy sa mu podarilo s deťmi stretnúť na odovzdanie darčekov. Ich vzťah bol rezervovaný, deti boli evidentne ovplyvnené negatívnym názorom matky. Od tohto stretnutia si s otcom vymenili postupne niekoľko e-mailov a vzťah sa začal obnovovať.

Na Slovensko sa navrhovateľ definitívne vrátil v decembri 2007, zamestnal sa tu a po náhodnom stretnutí so starším synom (na futbalovom zápase) sa začali stretávať pravidelnejšie (asi dvakrát týždenne na dve-tri hodiny po škole). Navrhovateľ však netušil, že Filip pred matkou stretnutia tají. Postupne sa pridal aj maloletý Jakub. Skutočnosť, že ide o „tajné“ stretnutia, navrhovateľ zistil v máji 2008, kedy sms správou oslovil odporkyňu s návrhom, že chce deti zobrať na letnú dovolenku do Grécka v období od 2. 7. – 14. 7. 2008. Odporkyňa na jeho správu reagovala urážkami a vyhrážaním, nech dá jej deťom pokoj, lebo „mu zavarí“. Od tohto času videl navrhovateľ synov len dva razy, keď ich navštívil v škole počas vyučovania. Následne sa dozvedel od riaditeľky školy, že odporkyňa bola za ňou a žiadala, aby škola neumožňovala otcovi stretnutia s deťmi, pričom argumentovala tým, že jej sú zverené do osobnej starostlivosti, takže výlučne ona má právo rozhodnúť, kto a kedy sa bude s jej deťmi stretávať. Letnú dovolenku s deťmi navrhovateľ teda nerealizoval.

Dôkaz: E-mailová komunikácia za rok 2007
Sms správa navrhovateľa odporkyni z 26. 5. 2008
Sms správa odporkyne navrhovateľovi z 26. 5. 2008

Takýmto postojom matky sa takmer podarilo vzťah medzi otcom a deťmi úplne zničiť. Pritom otec si riadne plní svoje rodičovské povinnosti, prispieva na výživu maloletých v zmysle rozsudku bez omeškania a poskytuje deťom aj iné plnenia vecného charakteru (kúpa oblečenia, hračky, darčeky). Obidvaja synovia majú záujem sa s ním stretávať a nemajú žiadny dôvod odmietať ho. Pokiaľ bola úprava stretávania výlučne v ich kompetencii, stretávali sa s otcom dobrovoľne aj viackrát týždenne. Spoločný čas trávili pestovaním záľub (futbal, motokáry), pokiaľ bolo zlé počasie, hrali spolu počítačové hry a playstation uňho v byte. Nikdy nedošlo k žiadnym konfliktom, vzťah detí bol bez prítomnosti matky spontánny a priateľský. Obaja synovia sú vo veku blízkom puberte, potrebujú mužský vzor. Ich vzťah k otcovi je a bol dobrý a nie je v ich záujme svojvoľne vylúčiť jedného rodiča z ich výchovného prostredia len preto, že manželstvo rodičov nenaplnilo očakávania odporkyne.

Dôkaz: Výsluch maloletých

Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby súd po vyhodnotení dôkazov vyhlásil nasledujúci

rozsudok:

Otec je oprávnený stýkať sa s maloletým Filipom Novákom, nar. 16. 8. 1995, a maloletým Jakubom Novákom, nar. 18. 6. 1999, každý párny víkend v čase od piatka 18,00 hod. do nedele 18,00 hod., počas letných prázdnin v mesiaci júl od 10,00 hod. dňa 1. 7. do 19,00 hod. dňa 15. 7., v mesiaci august od 10,00 hod. dňa 15. 8. do 19,00 hod. dňa 31. 8. Počas vianočných sviatkov vždy od 10,00 hod. dňa 27. 12. do 19,00 hod. dňa 2. 1. Počas jarných prázdnin párneho roka od 8,00 hod. soboty predchádzajúcej prvému dňu prázdnin do 18,00 hod. nedele nasledujúcej po poslednom dni prázdnin. Počas veľkonočných sviatkov nepárneho roka od 8,00 hod. Veľkonočného piatka do 18,00 hod. Veľkonočného pondelka s tým, že si deti prevezme a matke ich odovzdá vždy v mieste bydliska detí. Matka je povinná deti na styk riadne pripraviť.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

 

V Bratislave dňa 4. júla 2008

Ján Novák