Ministerstvo spravodlivosti Bádenska-Wurttemberska

Všetko, čo potrebujete ako rodičia vedieť o postupoch a o starostlivosti o vaše spoločné dieťa

Elternkonsens – zosúladené postupy v záujme dieťaťa

Rozvádzate sa alebo rozchádzate so svojim partnerom? Rozchod rodičov je pre deti veľmi stresujúca udalosť. Chcete, aby vaše dieťa trpelo rozvodom čo najmenej. Svojmu dieťaťu pomáhate, ak nezvyšujete na neho tlak spochybňovaním práv na styk s rodičom alebo na starostlivosť druhého rodiča. Vaše dieťa by sa nemalo stať predmetom rodičovských sporov.

Hľadanie priateľskej dohody

Mali by ste hľadať spoločné riešenie ešte pred súdnym konaním. Vo väčšine prípadov je vzájomná rozumná dohoda výhodnejšia ako rozhodnutie súdu. Vy ste rodičia a svoje dieťa poznáte lepšie ako ktokoľvek iný. Po prvé a predovšetkým je vašou zodpovednosťou zabezpečiť blaho vášho dieťaťa. Všeobecne platí, že deti potrebujú oboch rodičov – svoju matku, aj svojho otca.

Pri hľadaní spoločnej dohody môžete využiť široké možnosti pomoci. Rad poradenských služieb prispôsobených vašim potrebám, kompetentný úrad pre blaho mladých (Jugendamt) a rôzne poradenské centrá v mieste vášho bydliska vám poskytnú pomoc.

Primárnou úlohou zákonných postupov pre úpravu starostlivosti o deti a úpravu styku s deťmi je naplniť záujem dieťaťa. Blaho dieťaťa je najvyššou prioritou. Vaše dieťa by malo mať možnosť udržiavať blízke vzťahy s obidvomi rodičmi. Pravidelný kontakt s obidvomi rodičmi najlepšie napĺňa blaho dieťaťa. Toto hovorí aj zákon. Výnimky sú obmedzené na niekoľko málo odôvodnených individuálnych prípadov.

Elternkonsens ako hlavná zásada

Mnohé jurisdikcie rodinných súdov sa vo veciach starostlivosti o deti a úpravy styku riadia princípmi projektu Elternkonsens. Všetky zúčastnené strany – vy, právnici, úrad pre blaho detí, súd, ustanovení zástupcovia dieťaťa alebo odborníci – sú vyzývané, aby prispeli k nájdeniu správneho riešenia. Už aj tak ťažká atmosféra a existujúce konflikty by sa nemali ďalej zhoršovať obviňovaním a výčitkami. Písomné podania vašich právnikov by mali byť obmedzené na podstatu a stručný opis faktov.

Spoločné hľadanie uspokojivého riešenia

Rodinný súd určí dátum pojednávania do jedného mesiaca od podania návrhu. Stretnutie na súde vám dá možnosť predložiť všetky aspekty, návrhy, želania a obavy, ktoré považujete za dôležité. Pojednávania sa zúčastnia aj zástupcovia úradu pre blaho detí. Predpokladajú, že s nimi nadviažete kontakt už pred súdnym pojednávaním. Následné ústne jednania umožnia vám, vašim právnikom, úradu pre blaho detí a súdu nájsť uspokojivé riešenie, ktoré budete plne podporovať a ktoré je praktické vzhľadom na vašu špecifickú životnú situáciu.

Pokiaľ by ste ani takto neboli schopní dosiahnuť dohodu, súd vám nájde (psychologické) poradenské centrum. Odborníci v poradenskom centre vám pomôžu nájsť akceptovateľnú a praktickú úpravu starostlivosti o deti alebo úpravu styku s deťmi pred ďalším pojednávaním na súde.

Súd môže prideliť dieťaťu pre celé konanie zástupcu (hlas dieťaťa). Zástupca bude hovoriť s dieťaťom a s rodičmi, aby mohol hájiť záujmy a želania dieťaťa počas súdneho konania.

V záujme ochrany dieťaťa v prípade veľmi silného sporu, je tu možnosť nariadiť dohľad nad odovzdávaním dieťaťa alebo dohľad nad kontaktom s dieťaťom.

Leták ministerstva spravoslivosti Bádenska-Württemberska v angličtine

Ďalšie informácie: www.elterkonsens.de (v nemčine)