Kolízny opatrovník ustanovený súdom v konaniach o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom má veľmi dôležitú úlohu - chrániť práva a záujmy maloletého dieťaťa, nakoľko rodičia nie vždy dokážu vnímať a vhodným spôsobom reagovať na potreby dieťaťa. K činnosti kolíznych opatrovníkov na Slovensku prichádza mnoho výhrad a kritiky. Často sa stáva, že dieťa nie je v konaní zastúpené spôsobom, ktorý by bol v jeho najlepšom záujme. Nemyslíme si to len my v našom OZ, podobný názor majú mnohí rodičia, odborníci i iné OZ.

19. októbra 2022 zorganizovalo OZ Druhý Rodič o.z. v Bratislave v kinosále Národnej rady SR odborný seminár s témou

Kolízny opatrovník ako zástupca dieťaťa v rodinný sporoch

Spolu s hlavným organizátorom podujatie pripravili OZ COCHEMSKÁ PRAX.sk a OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Seminár bolo možné uskutočniť len vďaka záštite a podpore poslankyne PhDr. Kataríny Hatrákovej a vďaka pomoci JUDr. Róberta Dobrovodského, PhD., LL.M. Obom sa chceme aj touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovať.

Program semináru:

8:00 Registrácia účastníkov
8:30 Otvorenie semináru a príhovor poslankyne Kataríny Hatrákovej
9:00 Informatívny pohovor kolízneho opatrovníka s rodičmi (aktuálne skúsenosti z ÚPSVaR)
9:30 Aktuálne návrhy na úpravu zákona o rodine (JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen))
10:00 Aktuálne skúsenosti s činnosťou kolízneho opatrovníka (Bohuslav Lenghardt)
10:30 Prestávka
11:00 Preskúmanie pomerov a rodičovská dohoda / plán (PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska)
11:30 Aktuálne návrhy na úpravu zákona o SPODaSK (Róbert Kormaňák)
12:00 Vystúpenia prihlásených účastníkov a diskusia

Východiskom pre seminár bola aktuálna legislatíva, najmä zákon o rodine a zákon o sociálnoprávnej ochrane detí, a aktuálne skúsenosti s činnosťou kolízneho opatrovníka v praxi. Cieľom seminára bolo identifikovať nedostatky, prípadne zastaralé postupy a navrhnúť nápravu prostredníctvom zmeny zákonov, k nim priislúchajúcich vyhlášok, formulárov a postupov v praxi. Seminár ukázal, že pomerne jednoduchými zmenami môže prísť k výraznému zefektívneniu práce kolíznych opatrovníkov, čo povedie k lepšiemu hájeniu práv a záujmov maloletých detí. Veríme, že sa túto oblasť podarí posunúť na vyššiu úroveň.

 

Príspevky prednesené na konferencii:

- Aktuálne návrhy na úpravu zákona o rodine - JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)

- Aktuálne skúsenosti s činnosťou kolízneho opatrovníka - Bohuslav Lenghardt, OZ Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

- Preskúmanie pomerov a rodičovská dohoda/plán - PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska, rodinná mediátorka, OZ COCHEMSKÁ PRAX.sk

- Aktuálne návrhy na úpravu zákona o SPODaSK - Robert Kormaňák, Druhý Rodič o.z.

 

Pozvánka na seminár:

"Pozvánka