"Vychádzajúc zo správ Materskej škôlky L., B. (č.l.93,138), ktorú maloletá navštevovala, z vyjadrení kolízneho opatrovníka zo dňa 06. 05. 2013 a 22. 05. 2014 (č.l. 95, 155), z pohovorov s maloletou uskutočnených kolíznym opatrovníkom, vyjadrenia psychologičky Mgr. V. (č.l. 280) vyplýva, že maloletá D. so striedavou starostlivosťou rodičov nemala problémy, maloletá D. sa rýchlo adaptuje, je komunikatívna a neboli u nej zaznamenane známky úzkosti, strachu a inej patológie. Má spracovaný fakt dvoch domácností, oboch rodičov vníma ako výchovné autority, ktoré rešpektuje a má k nim vytvorený pozitívny citový vzťah. S návštevou dvoch materských škôlok doposiaľ nemala žiadne problémy a z jej vyjadrenia pred Mgr. V. vyplýva, že sama uvádzala, že od septembra bude navštevovať dve základné školy, s čím bola uzrozumená."

 

Citát z uznesenia Krajského súdu v Nitre č.k. 9CoP/46/2014.